VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 2 > Sähköverkot (IST6004)

Sähköverkot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST6004
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3I-ST-2N, YHT-VY-221.10.2019 – 21.2.2020Jari KoskiSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

• Opiskelija saa yleiskäsityksen sähkön tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmän toiminnasta
• Opiskelija tuntee sähköverkkojen ilmiöiden perusteet
• Opiskelijalla on käsitys sähköverkkojen analysoinnissa käytettävistä laskentamenetelmistä

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 42 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST4004 Virtapiirien laskentamenetelmät
IST6003 Sähkölaitokset

Sisältö

• Sähkönjärjestelmän rakenne, sähkön tuotanto sekä sähkönsiirto- ja -jakelujärjestelmät
• Sähköverkon ja -johdon kuormitettavuuden ominaissuureiden laskenta
• Sähköverkon hyväksytyn jännitetason kriteerit ja verkon jännitteen laskenta erilaisissa tilanteissa
• Sähköverkon yleisimmät vikatilanteet ja niihin liittyvien ominaissuureiden laskenta
• Matematiikkaohjelman (Mathcad) käyttö sähköverkon normaali- ja vikatilan ominaissuureiden laskennassa

Opiskelumateriaali

• Elovaara, Haarla: Sähköverkot 1 & 2 (Gaudeamus)
• Opintomoniste (jaetaan pdf-muodossa opiskelijoille)
• Olavi Mäkinen: Sähköverkot
• Opettajan toimittama esitysmateriaali (jaetaan pptx-muodossa opiskelijoille)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 28 h, PC-harjoitukset 8 h, laboraatiot 6 h.

Sähköjärjestelmän rakenteeseen ja sen sähköisiin ominaisuuksiin liittyvät ilmiöt opetellaan teoreettisesti luentotunneilla. Osaamista syvennetään PC-harjoituksilla sekä laboraatioilla, missä tiettyjä sähköverkon ilmiöitä mitataan ja tutkitaan käytännössä.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu tentistä, PC-harjoituksista ja laboratoriotyöselostuksista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.


Takaisin