VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 4 > Lääketieteelliset opinnot ikääntyvän hoitotyössä (SHS2006)

Lääketieteelliset opinnot ikääntyvän hoitotyössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHS2006
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2011-2012)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan ikääntyneiden sairauksista, elimistön toimintahäiriöistä, ongelmatilanteista ja oireyhtymistä. Opiskelija tuntee niiden etiologian, oireet, tutkimukset ja lääketieteellisen hoidon.

Sisältö

Geriatria. Soveltavin osin sisätautien lääketiedettä ja kirurgiaa.

Opiskelumateriaali

- Tilvis, Reijo (toim)2001. Geriatria. Duodecim. Helsinki.
- Luennoitsijoiden osoittama kirjallisuus.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Luennoille osallistuminen. Tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin