VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen (TLS1101)

Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS1101
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Perusopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16T-LT-2M7.1.2019 – 26.5.2019Timo MalinSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet analysoida kuluttaja- ja ostokäyttäytymistä ymmärtääkseen, miten markkinat toimivat. Opiskelija osaa hyödyntää tietojaan suunnitellessaan ja toteuttaessaan markkinointia.

Opiskelijan työmäärä

lähiopetus 27 h
itsenäinen työskentely 53 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

markkinoinnin perusteet

Sisältö

Kuluttajakäyttäytyminen, kuluttajan ostopäätösprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät, tulevaisuuden ostokäyttäytyminen.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

- Roberts-Limbard, Mornay Parumasur, Sanjana Brijball 2015. Consumer Behaviour. Third edition. Claremont. South Africa.
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- luennot, työpajatyöskentely, projektityö ja tentti 27 h
- itsenäinen opiskelu 53 h

Arviointikriteerit

Tentti:

5: käyttää ja soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä sujuvasti erilaisissa tilanteissa
3: käyttää johdonmukaisesti teorioita, käsitteitä ja menetelmiä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
1: käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä erilaisissa tilanteissa


Tehtävät:
5: kerätä tietoa systemaattisesti oman alan tieteellisistä julkaisuista
- luokitella ja vertailla eri tiedonlähteitä ja jäsentää hankkimaansa tietoa
- muokata tietoa käyttökelpoiseksi
- arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
- ymmärtää alan kehittämistarpeita ja esittää kehittämistoimenpiteitä
- analysoida ja arvioida käytännön toiminnassa ilmeneviä ammatillisia ongelmia
- perustella teoriaperustaisesti asiantuntijatehtävissä toimiessaan

3: muokata ja soveltaa kerättyä tietoa,
- arvioida tiedon oikeellisuutta,
- kerätä tietoa oman alan tieteellisistä julkaisuista
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- tunnistaa alan kehittämistarpeita

1: kerätä ja käyttää tietoa eri lähteistä,
- ymmärtää tiedon oikeellisuuden ja luotettavuuden merkityksen ja menetelmät
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää ohjatusti ongelmanratkaisumenetelmiä
- löytää alan kehittämistarpeita

Arviointimenetelmät

Arviointi (0-5). Projektityö 40%, Activity 10%, Exam 50%.


Takaisin