VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen (TLS1101) > 2020-2021

Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS1101
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Perusopinnot
OPS: LT 2019
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001LT2019-2M4.1.2021 – 2.5.2021Timo MalinSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet analysoida kuluttaja- ja ostokäyttäytymistä ymmärtääkseen, miten markkinat toimivat. Opiskelija osaa hyödyntää tietojaan suunnitellessaan ja toteuttaessaan markkinointia.

Opiskelijan työmäärä

lähiopetus 27 h
itsenäinen työskentely 53 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

markkinoinnin perusteet

Sisältö

Kuluttajakäyttäytyminen, kuluttajan ostopäätösprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät, tulevaisuuden ostokäyttäytyminen.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

- Roberts-Limbard, Mornay Parumasur, Sanjana Brijball 2015. Consumer Behaviour. Third edition. Claremont. South Africa.
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- luennot, työpajatyöskentely 27 h
- itsenäinen opiskelu ja projektityö 53 h

Arviointikriteerit


Tehtävät:
5: kerätä tietoa systemaattisesti oman alan tieteellisistä julkaisuista
- luokitella ja vertailla eri tiedonlähteitä ja jäsentää hankkimaansa tietoa
- muokata tietoa käyttökelpoiseksi
- arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
- ymmärtää alan kehittämistarpeita ja esittää kehittämistoimenpiteitä
- analysoida ja arvioida käytännön toiminnassa ilmeneviä ammatillisia ongelmia
- perustella teoriaperustaisesti asiantuntijatehtävissä toimiessaan

3: muokata ja soveltaa kerättyä tietoa,
- arvioida tiedon oikeellisuutta,
- kerätä tietoa oman alan tieteellisistä julkaisuista
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- tunnistaa alan kehittämistarpeita

1: kerätä ja käyttää tietoa eri lähteistä,
- ymmärtää tiedon oikeellisuuden ja luotettavuuden merkityksen ja menetelmät
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää ohjatusti ongelmanratkaisumenetelmiä
- löytää alan kehittämistarpeita

Arviointimenetelmät

Arviointi (0-5). Projektityö 50%, Lähituntityöskentely 20%, Ryhmätoiminnan itsearviointi 10%, Projektityön esittely 20%


Takaisin