VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Vaikuttava viestintä (IKTP0506) > 2022-2023

Vaikuttava viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0506
OPS: ET 2020 / KT 2020 / YT 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Henrik
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005KT2020-3, KT2020-3A, KT2020-3B, KT2020-3C30.8.2022 – 31.12.2022Henrik NiemeläSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3006YT2020-3, YT2020-3A, YT2020-3B30.8.2022 – 19.12.2022Maarit JänttiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3007ET2020-3, ET2020-3A, ET2020-3B29.8.2022 – 31.12.2022Maarit JänttiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen yhteisön ja oman työnsä kannalta. Opiskelija osaa ilmaista itseään työelämän viestintätilanteissa ja osaa kiinnittää huomiota tuottamansa materiaalin tyyliin. Opiskelija osaa toimia kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija tutustuu opinnäytetyön vaatimiin tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin ja osaa noudattaa sovittuja käytänteitä, kuten lähdeviittausten ja -luettelon merkintätapoja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h

- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: XX h
- mistä itsenäistä opiskelua: XX h

Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy opetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tiedottava viesintä

Sisältö

Oman ammattialan viestintä ja tekninen viestintä. Päätöksenteko ja viestintä, esim. kokoukset ja neuvottelut. Työnhaun viestintä. Kielenhuolto, argumentointitaito ja tieteellinen kirjoittaminen.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, tavoitteellisesti ja virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arvosana 3: Opiskelija osaa viestiä mallin mukaisesti melko virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arvosana 1: Opiskelija osaa viestiä mallin mukaisesti oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten arviointi ja hyväksytyt harjoitustehtävät, tentti tai tenttiä vastaava harjoitus.


Takaisin