VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 1 > Projektinhallinta (IEYX0910)

Projektinhallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0910
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2I-ET-1N, I-YT-1N2.9.2019 – 20.12.2019Marko Rantasalo, Sami ElomaaSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee projektijohtamisen ja projektien hallinnan periaatteet, osaa laatia projektisuunnitelman ja ohjata projektia sen toteutusvaiheessa. Opiskelija tuntee aika-, kustannus- ja resurssiohjauksen periaatteet ja ymmärtää riskienhallinnan merkityksen projektinhallinnassa. Opiskelija osaa tehdä projektille aikataulun, kohdistaa resurssit ja arvioida proejktin kustannuksia käyttäen MsProject -ohjelmistoa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h sisältäen työjärjestyksessä olevan opiskelun ja itsenäisen työskentelyn.

Sisältö

Projektiorganisaation muodostaminen, projektin aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu, projektin ohjaus, seuranta ja raportointi. Projektin aikatauluttaminen, resurssointi ja kustannusten arviointi projektinhallintaohjelmiston avulla.

Opiskelumateriaali

Risto Pelin: Projektinhallinnan käsikirja.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK, Project Mangement Institute)
SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta, Suomen standardisoimisliitto SFS 2012.
MSProject –ohjelmisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyö.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti projektinhallinnan menetelmiä ja periaatteita erilaisissa projektin johtamiseen ja hallintaan liittyvissä haasteellisissa tilanteissa.
3: Opiskelija osaa käyttää hyödyksi projektinhallinnan periaatteita ja menetelmiä sekä ymmärtää niiden merkityksen hyvin johdetuissa projekteissa.
1: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää projektinhallinnan keskeiset periaatteet ja menetelmät.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi: kirjallinen koe ja projektitehtävä.


Takaisin