VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Projektinhallinta (IEYX0910) > 2022-2023

Projektinhallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0910
OPS: ET 2022 / YT 2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006ET2022-1, ET2022-1A, ET2022-1B, ET2022-1C, ET2022-1D31.7.2022 – 30.12.2022Thomas VikströmSuomi31.7.2022 – 4.9.2022
3007YT2022-1, YT2022-1A, YT2022-1B, YT2022-1C, YT2022-1D29.8.2022 – 30.12.2022Thomas VikströmSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee projektijohtamisen ja projektien hallinnan periaatteet, osaa laatia projektisuunnitelman ja ohjata projektia sen toteutusvaiheessa. Opiskelija tuntee aika-, kustannus- ja resurssiohjauksen periaatteet ja ymmärtää riskienhallinnan merkityksen projektinhallinnassa. Opiskelija osaa tehdä projektille aikataulun, kohdistaa resurssit ja arvioida proejktin kustannuksia käyttäen MsProject -ohjelmistoa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h sisältäen työjärjestyksessä olevan opiskelun ja itsenäisen työskentelyn.

Sisältö

Projektiorganisaation muodostaminen, projektin aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu, projektin ohjaus, seuranta ja raportointi. Projektin aikatauluttaminen, resurssointi ja kustannusten arviointi projektinhallintaohjelmiston avulla.

Opiskelumateriaali

Risto Pelin: Projektinhallinnan käsikirja.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK, Project Mangement Institute)
SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta, Suomen standardisoimisliitto SFS 2012.
MSProject –ohjelmisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyö.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti projektinhallinnan menetelmiä ja periaatteita erilaisissa projektin johtamiseen ja hallintaan liittyvissä haasteellisissa tilanteissa.
3: Opiskelija osaa käyttää hyödyksi projektinhallinnan periaatteita ja menetelmiä sekä ymmärtää niiden merkityksen hyvin johdetuissa projekteissa.
1: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää projektinhallinnan keskeiset periaatteet ja menetelmät.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi: kirjallinen koe ja projektitehtävä.


Takaisin