VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Kansantalous (TLP0201) > 2023-2024

Kansantalous

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0201
OPS: LT 2022 / 2022V / 2022W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Salonen, Klaus
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3014LT2022-2K21.8.2023 – 17.12.2023Klaus SalonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3015LT2022-2M, LT2022-2O21.8.2023 – 17.12.2023Klaus SalonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3016LT2022-2T21.8.2023 – 17.12.2023Jukka Niittykoski, Klaus SalonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3019LT2022-2W, LT2022V-2T8.1.2024 – 12.5.2024Klaus SalonenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu kansantalouden keskeisimmät käsitteet ja ymmärtää kansantalouden toiminnan keskeiset lainalaisuudet ja perusperiaatteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 33 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Kansantalouden keskeisimmät käsitteet, Suomen kansantalouden rakenne, suhdanteet ja talouspolitiikka.

Aluevaikuttavuus

Käytännön esimerkit valitaan siten että alueen kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua.

Kansainvälisyys

Käytännön esimerkit valitaan siten että alueen kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama aineisto.
Taustatietoa esimerkiksi
- Vartia, P & Ylä-Anttila R. 2003. Kansantalous 2028. Helsinki. ETLA (B204)
- Tikkanen, E & Vartia, PTaloudellista pääomaa. Johdatus kansantalouteen. Helsinki 2010. Taloustieto Oy
- OpenAI:n chatGPT 3.5 ja vastaavat generatiiviset tekstikehoite-pohjaiset tekoälysovellukset.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja tehtävät.

Arviointikriteerit

5. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa, käyttää tiedonhaun eri tekniikoita, käyttää itsenäisesti erilaisia ongelman-ratkaisumenetelmiä, toimia erilaisissa ryhmissä tavoitteellisesti ja tilannetietoisesti ja soveltaa alan ammattieettisiä periaatteita.
3. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat, käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä, toimia erilaisissa ryhmissä ja ymmärtää alan arvoja ja ammatti-eettisiä periaatteita.
1. Opiskelija osaa tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät, ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä, käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti sekä nimetä alansa arvot ja ammattieettiset periaatteet

Arviointimenetelmät

Tehtävät ja tutkielma. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin