VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 1 > Markkinoinnin perusteet (TLA0207)

Markkinoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0207
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024-2025)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3021LT2024-1A, LT2024-1B19.8.2024 – 22.12.2024Timo MalinSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3023LT2023-1D, LT2024-1C19.8.2024 – 22.12.2024Eeva VälikangasSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3025LT2024-1O19.8.2024 – 22.12.2024Eeva VälikangasSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3026TK2024-1A, TK2024-1B6.1.2025 – 29.4.2025Heidi SkjälSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3028LT2024V-1T19.8.2024 – 15.12.2024Heidi SkjälSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoite keskittyy markkinoinnin kilpailukeinojen, 4P-malliin, hallitsemiseen. 4 kilpailukeinoa koostuu tuotteesta, hinnasta, saatavuudesta ja viestinnästä. Kilpailukeinojen syvempään soveltamiseen päästäkseen opiskelija osaa ensin analysoida markkinoiden toimintaympäristön; kuten PESTE-mallin, kuluttajakäyttäytymisen perusteet ja ideaaliasiakassegmentoinnin.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson kokonaistyömäärä on seuraava
(5op = 135h)

Kontaktitunnit 40 tuntia
Itsenäinen opiskelu n. 30 tuntia
Opintojakson tehtävät n. 65 tuntia

LT2024V ja W verkossa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luoda markkinoiden toimintaympäristöraportin ja kilpailukeinot valitsemalleen liikeidealle. Opiskelija pystyy tiimeissä ideoimaan ja kehittämään uusia innovaatioita (innovaatio-osaaminen) sekä toimimaan tehokkaasti ja rakentavasti tiimissä. Opiskelija ymmärtää sitoutumisen ja yhteistyön merkityksen tiimitoiminnassa (tiimiosaaminen). Opiskelija hallitsee vuorovaikutustaidot (työyhteisön vuorovaikutusosaaminen), mukaan lukien kuuntelutaito, keskustelutaito, ja esiintymisosaaminen. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta (palautteenantotaito).

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

- Bergström, Seija & Leppänen, Arja 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita Publishing Oy. Helsinki. Saatavilla kirjautumalla Tritonian svuilla E-kirjana. https://www.ellibslibrary.com/tritonia/9789513783082
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit 40 tuntia
Itsenäinen opiskelu n. 30 tuntia
Opintojakson tehtävät n. 65 tuntia

Arviointikriteerit

Tentti:
5: käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3: käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1: tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Tehtävät:
5: valita tilanteeseen sopivat tiedonlähteet
- arvioida käyttämiään tiedonlähteitä
- käyttää uusimpia alan kansainvälisiä lähteitä ja tietokantoja
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- tunnistaa alan kehittämistarpeita

3: tiedonhaun perusteet
- rajata tiedon tarpeen
- käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, myös kansainvälisiä
- ottaa huomioon tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä
- löytää ongelman keskeiset osat
- hahmottaa kehittämisprosessin vaiheet

1: tunnistaa tiedon tarpeen
- ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä
- erottaa arkitiedon ja tutkitun tiedon toisistaan
- tiedostaa tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- hallitsee lähdeviittausten ja kirjallisuusluettelon käytön
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti
- suhtautua kehittämiseen myönteisesti

Arviointimenetelmät

Ryhmäkohtainen arviointi:
1 Liikeidean pohjalta rakennettu markkinoiden
toimintaympäristöraportti opintojakson puolessa välissä 40p
2 ja tämän tulosten pohjalta rakennettu 4P-malliesitys opintojakson lopuksi 40p
3 Työelämäedustajan vierailijaluento (>50% pienryhmästä paikalla luennolla) 10p
4 Oman oppimisen analyysi 10p


Takaisin