VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 1 > Sähkömittaustekniikka, vaihtosähkö (IST3003)

Sähkömittaustekniikka, vaihtosähkö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST3003
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3I-ST-1N, YHT-VY-27.1.2019 – 30.4.2019Jari KoskiSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

• Opiskelija oppii yleisimpien yksi- ja kolmivaiheisten vaihtosähkösuureiden mittausmenetelmät ja -kytkennät sekä käytettävien mittaus- ja valvontalaitteiden käytön ja toimintaperiaatteen
• Opiskelija osaa valita kuhunkin mittaukseen parhaiten soveltuvan mittaustavan ja laitteet huomioiden turvallisuusnäkökohdat ja mittauksen tarkkuusvaatimukset
• Opiskelija ymmärtää tietokonepohjaisen Labview-mittausjärjestelmän toimintaperiaatteen ja osaa konfiguroida kyseisen järjestelmän erilaisiin mittaussovelluksiin

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 42 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST2005 Sähkömittaustekniikka; tasasähkö
IST3002 Vaihtosähköpiirit

Sisältö

• Vaihtosähkön virta-, jännite-, teho-, tehokerroin-, energia- ja laatumittaukset
• Erilaiset menetelmät resistanssin, kapasitanssin ja induktanssin mittaamiseksi
• Oskilloskoopin turvallinen käyttö vaihtosähkösuureiden mittaamiseen
• Oskilloskoopin käyttö mittauskytkennöistä
• Mitta-arvon muuntimet
• Vianmääritys- ja -paikannusmittaukset
• Tietokonepohjaisen Labview-mittausjärjestelmän toimintaperiaate ja konfigurointi

Opiskelumateriaali

• Aumala: Mittaustekniikan perusteet (Gaudeamus)
• Opintomoniste (jaetaan pdf-muodossa opiskelijoille)
• Heikki Esala: Sähkömittaustekniikka (soveltuvin osin)
• Opettajan toimittama esitysmateriaali (jaetaan pptx-muodossa opiskelijoille)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 28 h ja laboraatiot 16 h.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu tentistä ja laboratoriotyöselostuksista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.


Takaisin