VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tutkimusmenetelmät (SH00BC38) > 2023-2024

Tutkimusmenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC38
OPS: SA 2021
SH 2021 / 2021K / 2021VK
TH 2021
Taso: Sosionomi (AMK) / Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024 / 2024)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Puska, Anne
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TH2021-3A1.8.2023 – 31.12.2023Anne PuskaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3002SA2021-3A1.8.2023 – 31.12.2023Ahti Nyman, Anne PuskaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3003SA2021-3B1.8.2023 – 31.12.2023Ahti Nyman, Anne PuskaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3004SH2021V-23K1.1.2024 – 28.4.2024Miro KoskenrantaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3005SH2021-3A1.8.2023 – 31.12.2023Anne PuskaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3006SH2021-3B1.8.2023 – 31.12.2023Anne PuskaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3007SH2021-3C1.8.2023 – 31.12.2023Anne PuskaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008SH2021-23CK, SH2021-23DK1.1.2024 – 28.4.2024Anne Puska, Miro KoskenrantaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

a) Kvalitatiivinen tutkimus
Opiskelija osaa soveltaa tavallisimpia aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä
Opiskelija osaa parantaa tutkimuksen- ja kehittämistyön luotettavuutta ja eettisyyttä
Opiskelija osaa raportoida tutkimus- ja kehittämistyön tulokset kirjallisesti

b) Kvantitatiivinen tutkimus
Opiskelija osaa soveltaa tavallisimpia tilastollisia aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä
Osaa käyttää SPSS-ohjelmaa tavallisimpiin tilastollisiin analyyseihin
Opiskelija osaa parantaa tutkimuksen- ja kehittämistyön luotettavuutta ja eettisyyttä
Opiskelija osaa raportoida tutkimus- ja kehittämistyön tulokset kirjallisesti

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 107 tuntia, mistä ohjattua opiskelua 44 tuntia ja itsenäistä opiskelua 63 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat 3 op.

Sisältö

a) Kvalitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivisen tutkimuksen peruslähtökohdat
Aineistonkeruumenetelmät
Aineiston analyysi
Raportointi

b) Kvantitatiivinen tutkimus
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet
SPSS tilasto-ohjelman perusteet
Aineistonkeruumenetelmät
Aineiston analyysi
Raportointi

Opiskelumateriaali

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2015. Tutkimus hoitotieteessä. 3. uud. p. Helsinki: WSOYpro.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15–16. uud. painos. Helsinki. Tammi.
Kylmä, J. & Juvakka, T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Edita.
Kyngäs, H. & Vanhanen, L. 1999. Sisällön analyysi. Hoitotiede. 11, 1, 3-11.
Vilkka, H. Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Viitattu 30.1.2021. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/98723/Tutki-ja-mittaa_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Opinnäytetyöohje ja mallipohja. Viitattu 30.1.2021. http://www.puv.fi/fi/study/opintoihin_osallistuminen/opinnaytetyo/


Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmäkeskustelut, opettajan ohjauksessa omatoiminen työskentely, SPSS-ohjelman käyttö atk-luokassa.

Arviointikriteerit

Kvalitatiivisen tutkimuksen osio: Laadullisen tutkimuksen sisällön analyysi -kirjallinen tehtävä
Taso 5: opiskelija osaa
- osaa raportoida laadullisen tutkimuksen tulokset erinomaisesti tehtävänannon mukaisesti sovitussa aikataulussa.

Taso 3: opiskelija osaa
- raportoida laadullisen tutkimuksen tulokset hyvin pääosin tehtävänonnan mukaisesti sovitussa aikataulussa.

Taso 1: opiskelija osaa
- raportoida laadullisen tutkimuksen tulokset tyydyttäväsi osin tehtävänannon mukaisesti sovitussa aikataulussa.

Mikäli tämä osio jää tekemättä palautuspäivämäärään mennessä, voi opiskelija suorittaa ko. osion osallistumalla uusintatenttiin. Ko. tentti on kirjatentti.

Kvantitatiivisen tutkimuksen osio:
Tentti, joka muodostuu moodletentistä ja soveltavasta tehtävästä.

Arvioidaan 0-5.

Arviointimenetelmät

a) Kavalitatiivinen tutkimus:
- tehtävä.


b) Kvantitatiivinen tutkimus:
-moodletentti ja soveltava tehtävä.


Takaisin