VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Vuosi 1 > Hoitotyön kliininen perusosaaminen (SH00BC42)

Hoitotyön kliininen perusosaaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC42
OPS: SH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Huusko, Taina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TH2021-1A1.8.2021 – 31.12.2021Hilkka Korpi, Johanna Latvala, Sanna Saikkonen, Virpi VälimaaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3002SH2021-1A1.8.2021 – 31.7.2022Anu Ylikahri, Hilkka Korpi, Kirsi Lehtola, Miia Joensuu, Sanna Saikkonen, Taina Huusko, Virpi VälimaaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3003SH2021-1B1.8.2021 – 31.7.2022Hilkka Korpi, Kirsi Lehtola, Päivi Autio, Taina HuuskoSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004SH2021-1CK1.1.2022 – 31.12.2022Hilkka Korpi, Kirsi Lehtola, Virpi VälimaaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005SH2021-1DK1.1.2022 – 31.7.2022Hilkka Korpi, Kirsi Lehtola, Taina HuuskoSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3006SH2021V-1K1.1.2022 – 31.7.2022Anu Ylikahri, Hilkka Korpi, Miia Joensuu, Taina HuuskoSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3007SH2021-1C1.8.2021 – 31.7.2022Hilkka Korpi, Johanna Latvala, Taina HuuskoSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa hoitaa potilasta yksilöllisesti, turvallisesti ja taloudellisesti
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan toimintakykyä, aktiivisuutta ja kuntoutumista ylläpitävää hoitotyötä
- kuvata hoitotyön prosessin vaiheet ja kirjata potilastietoja potilastietojärjestelmään
- Opiskelija tuntee aseptisen työskentelyn periaatteet

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 162 h
Ohjattua lähiopetusta ja verkko-opiskelua 66 h, josta harjoitustunteja ja simulaatiota 20 h.
Itsenäistä opiskelua 96 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Potilaan hoitamisen perusteet, kliinisten hoitotaitojen harjoitukset, potilasturvallisuus, hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, hoitotyön suunnittelu ja kirjaaminen Finn CC-luokituksen mukaan, potilaan liikkumisen tukeminen.
Harjoitustuntien sisällöt: Tutustuminen koulun huuhteluhuoneeseen, välinehuoltoon. Vuoteen sijaaminen (sängyn toiminta).Vuodepesu ja vuodepesuun tarvittavat astiat ja välineet. Perushoitoa.Potilaan syöttäminen. Verensokerin tarkkailu. Nenämahaletkun laittaminen, PEG. Verenpaineen, sykkeen ja lämmön mittaus.Katetrointi, virtsanäytteen otto ja virtsan tutkiminen. Eristyslabrat. Lääkesumute. Hengitystä helpottava asentohoito / lisähapen anto potilaalle. Liman imeminen ylähengitysteistä. Mahdolliset kertaukset. Hoitotyön kirjaaminen joka harjoitustunnilla.

Aluevaikuttavuus

Työntekijöitä alueen hoitolaitoksiin.

Kansainvälisyys

Hyvä pohja hoitotyöhön ja mahdollisuus myöhemmin kansainväliseen vaihtoon.

Opiskelumateriaali

Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala ja Vuorinen. Hoitotyön taidot ja toiminnot. 2012 -2019. Sanoma Pro.
Iivanainen A & Syväoja P. 2016. Hoida ja kirjaa Mykkänen M ym. 2018. Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen auditointi Hoitotiede 30 (3), 203-213. Kinnunen U-M ym. 2019. FinCC-luokituskokonaisuuden käyttäjäopas FinCC 4.0, 11-47. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139267/FinCC%20opas%20ver%204_0%20FINAL_20200429.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Muu ilmoitettava materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät
Harjoitustunnit, Simulaatiot
Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 5. Opiskelija osaa
- toimia tilannekohtaisesti vuorovaikutuksessa muiden ammattiryhmien kanssa sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa yksilöllisesti, turvallisesti ja taloudellisesti
- laatia yksilöllisen ja kattavan hoitosuunnitelman, hoitaa potilasta kokonaisvaltaisesti sekä arvioida potilaan saamaa hoitoa kriittisesti
- käyttää hoitotyön prosessin eri vaiheita potilastietoja kirjaamisessa potilastietojärjestelmään
- aseptisen työskentelyn periaatteet


Taso 3. Opiskelija osaa
- toimia luontevasti vuorovaikutuksessa hoitajien ja potilaiden kanssa sekä suunnitella potilaan hoitoa yksilöllisesti, turvallisesti ja taloudellisesti
- laatia yksilöllisen hoitosuunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa
- esimerkein kuvata hoitotyön prosessin eri vaiheet ja kirjata potilastietoja prosessin mukaisesti asioita potilastietojärjestelmään
- aseptisen työskentelyn periaatteet


Taso 1. Opiskelija osaa
- vuorovaikutuksessa muiden ammattiryhmien kanssa hoitaa potilasta yksilöllisesti, turvallisesti ja taloudellisesti
- tehdä hoitosuunnitelman, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa
- kertoa hoitotyön prosessin vaiheet ja kirjata potilastietoja potilastietojärjestelmään
- ymmärtää aseptisen työskentelyn periaatteet

Arviointimenetelmät

Tentti, numeerinen arviointi 0 – 5


Takaisin