VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Hoitotyön kliininen perusosaaminen (SH00BC42) > 2023-2024

Hoitotyön kliininen perusosaaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC42
OPS: SH 2022K / 2023 / 2023K / 2023VK
TH 2023
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023 / 2023-2024 / 2024)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Huusko, Taina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012TH2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Johanna Latvala, Mari ScheweleffSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3013SH2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Kirsi Lehtola, Mari ScheweleffSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014SH2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Miia Joensuu, Mari Scheweleff, Taina HuuskoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3015SH2023-1CK1.1.2024 – 28.4.2024Johanna Latvala, Kirsi Lehtola, Mari Scheweleff, Taina HuuskoSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3017SH2023V-1K1.1.2024 – 31.5.2024Miia Joensuu, Mari ScheweleffSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa hoitaa potilasta yksilöllisesti, turvallisesti ja taloudellisesti
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan toimintakykyä, aktiivisuutta ja kuntoutumista ylläpitävää hoitotyötä
- kuvata hoitotyön prosessin vaiheet ja kirjata potilastietoja potilastietojärjestelmään
- Opiskelija tuntee aseptisen työskentelyn periaatteet

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 162 h
Ohjattua lähiopetusta ja verkko-opiskelua 66 h, josta harjoitustunteja 20h.
Itsenäistä opiskelua 96 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Potilaan hoitamisen perusteet, kliinisten hoitotaitojen harjoitukset, potilasturvallisuus, hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, hoitotyön suunnittelu ja kirjaaminen Finn CC-luokituksen mukaan, potilaan liikkumisen tukeminen.
Harjoitustuntien sisällöt: Tutustuminen koulun huuhteluhuoneeseen, välinehuoltoon. Vuoteen sijaaminen (sängyn toiminta).Vuodepesu ja vuodepesuun tarvittavat astiat ja välineet. Perushoitoa.Potilaan syöttäminen. Verensokerin tarkkailu. Nenämahaletkun laittaminen, PEG. Verenpaineen, sykkeen ja lämmön mittaus.Katetrointi, virtsanäytteen otto ja virtsan tutkiminen. Eristyslabrat. Lääkesumute. Hengitystä helpottava asentohoito / lisähapen anto potilaalle. Liman imeminen ylähengitysteistä. Mahdolliset kertaukset. Hoitotyön kirjaaminen joka harjoitustunnilla.

Aluevaikuttavuus

Työntekijöitä alueen hoitolaitoksiin.

Kansainvälisyys

Hyvä pohja hoitotyöhön ja mahdollisuus myöhemmin kansainväliseen vaihtoon.

Opiskelumateriaali

Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala ja Vuorinen. Hoitotyön taidot ja toiminnot. 2020. Sanoma Pro.
Iivanainen A & Syväoja P. 2016. Hoida ja kirjaa Mykkänen M ym. 2018. Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen auditointi Hoitotiede 30 (3), 203-213. Kinnunen U-M ym. 2019. FinCC-luokituskokonaisuuden käyttäjäopas FinCC 4.0, 11-47. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139267/FinCC%20opas%20ver%204_0%20FINAL_20200429.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Muu ilmoitettava materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät
Harjoitustunnit
Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 5. Opiskelija osaa
- toimia tilannekohtaisesti vuorovaikutuksessa muiden ammattiryhmien kanssa sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa yksilöllisesti, turvallisesti ja taloudellisesti
- laatia yksilöllisen ja kattavan hoitosuunnitelman, hoitaa potilasta kokonaisvaltaisesti sekä arvioida potilaan saamaa hoitoa kriittisesti
- käyttää hoitotyön prosessin eri vaiheita potilastietoja kirjaamisessa potilastietojärjestelmään
- aseptisen työskentelyn periaatteet


Taso 3. Opiskelija osaa
- toimia luontevasti vuorovaikutuksessa hoitajien ja potilaiden kanssa sekä suunnitella potilaan hoitoa yksilöllisesti, turvallisesti ja taloudellisesti
- laatia yksilöllisen hoitosuunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa
- esimerkein kuvata hoitotyön prosessin eri vaiheet ja kirjata potilastietoja prosessin mukaisesti asioita potilastietojärjestelmään
- aseptisen työskentelyn periaatteet


Taso 1. Opiskelija osaa
- vuorovaikutuksessa muiden ammattiryhmien kanssa hoitaa potilasta yksilöllisesti, turvallisesti ja taloudellisesti
- tehdä hoitosuunnitelman, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa
- kertoa hoitotyön prosessin vaiheet ja kirjata potilastietoja potilastietojärjestelmään
- ymmärtää aseptisen työskentelyn periaatteet

Arviointimenetelmät

Tentti, numeerinen arviointi 0 – 5


Takaisin