VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 3 > Kiinteistöautomaatio (ST00BJ14)

Kiinteistöautomaatio

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ14
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet ovat:
- Opiskelija tunnistaa ja pystyy hankkimaan lisätietoa keskeisimmistä rakennusautomaation väyläratkaisuista, perusominaisuuksista ja toteutusperiaatteista.
- Antaa perusteet mm. KNX ja DALI -järjestelmistä.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua on 50 h ja itsenäistä opiskelua 85h. Opintojaksoon liittyy pakolliset laboratoriotyöt 16 h. Opintojakso sisältää 8 h PC luokkaopetusta.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkösuunnittelun perusteet
Sähköasennukset
Kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelu

Sisältö

Opintojakson pääsisältö on:
- St-kortiston ohjeiden ja uusien käytäntöjen soveltaminen kiinteistöjen rakennusautomaation suunnitteluun, asennukseen ja projektinhallintaan.
- Rakennusautomaatiolle asetettavat toiminnalliset tavoitteet (laajuus, ominaisuudet) ja taloudelliset tavoitteet (energian käytön tuottavuus, työmenekki).
- Rakennusautomaatiojärjestelmien yhteensovittaminen, käyttöliittymät, väyläratkaisut ja mobiilit ohjausjärjestelmät.
- Lisäksi annetaan valmiudet suunnitella suppeahko rakennusautomaatiojärjestelmä.
- Käydään läpi perusteet mm. KNX ja DALI -järjestelmistä.

Opiskelumateriaali

- St-kortisto, seminaariesitykset, labratorio-ohjeet
- Opettajan keräämä aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Teoriaopetus
- PC-luokka harjoituksia
- Laboratorioharjoituksia

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

- Tentti tai aihepiirikokeet
- Harjoitustyöt
- Tuntiaktiivisuus


Takaisin