VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 3 > Sähköiset energiavarastot (TT00BI94)

Sähköiset energiavarastot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI94
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee miten ja miksi sähköenergiaa varastoidaan. Opiskelija pystyy keskustelemaan sähköenergiavarastojen merkityksestä sähköverkon sekä yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija tuntee erilaiset energian varastointiteknologiat, painottuen akkuteknologioihin. Opiskelija tuntee akkujen mitoituksen sekä akkujen hallinnan keskeiset käsitteet ja teknologiat. Opiskelija osaa laskea energiavaraston elinkaarikustannuksen.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 45 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan alan perusopinnot.

Sisältö

Sähköenergiavarastoinnin sovellukset. Sähköverkon tarpeet energiavarastoinnille. Energivarastojen teknologiat. Akkuihin perustuvien energiavarastojen teknologiat ja terminologia. Akun hallinta (BMS). Energian hallintajärjestelmät (EMS). Energiavaraston elinkaarikustannus.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija pystyy luovaan ongelmanratkaisuun lähes kaikissa opintojakson sisältöön liittyvissä tehtävissä.
Arvosana 3: Opiskelija kykenee ratkaisemaan opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä soveltavia tehtäviä.
Arvosana 1: Opiskelija osaa ratkaista opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä perustehtäviä.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, tentti.


Takaisin