VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2020V > Vuosi 3 > Ammatillinen kasvu III (SAPA0104)

Ammatillinen kasvu III

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0104
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* analysoida omaa moniammatillista osaamistaan.
* syventää monikulttuurisuus- ja kansainvälisyysosaamistaan sekä käydä arvokeskustelua yhteiskunnan monimuotoisuudesta.
* vahvistaa omaa ammatillista kasvuaan ja kehittää itsensä johtamista sekä omaa johtamisosaamistaan.
* ymmärtää oman asemansa osana suurempaa organisaatiota.

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä esimies- ja johtamisnäkökulma.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 27 h, josta lähiopetusta 8 h ja itsenäistä opiskelua 19 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatillinen kasvu I ja II

Sisältö

* yleisten ja ammatillisten kompetenssien syventäminen
* portfolion seuranta
* menetelmäpakin sisällön soveltaminen ja kehittäminen
* oma ammatillinen kasvu ja työyhteisöosaaminen johtamisen näkökulmasta

Aluevaikuttavuus

Alueen toimijoiden huomioon ottaminen suhteessa omaan ammatilliseen kasvuun.

Kansainvälisyys

Oman ammatillisen kasvun liittäminen monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja reflektio portfolion avulla

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty
Opiskelija osaa

* toimia vastuullisesti moniammatillisessa verkostossa
* koordinoida ja edistää työyhteisöjen toimintaa

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, harjoitusten ja annettujen tehtävien suorittaminen. Arvioidaan suoritettu/hyväksytty- periaatteella.


Takaisin