VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2014V > Vuosi 1 > Ihminen oppijana ja ryhmän jäsenenä (SSAA0203)

Ihminen oppijana ja ryhmän jäsenenä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0203
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2014V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2015)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kaminen, Merja
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2015

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
14S-SA-1VK5.1.2015 – 1.5.2015Ahti Nyman, Suvi KallioSuomi8.12.2014 – 19.1.2015
15S-SA-1A1.9.2015 – 19.12.2015Ahti Nyman, Suvi KallioSuomi21.8.2015 – 13.9.2015
16S-SA-1B1.9.2015 – 19.12.2015Ahti Nyman, Suvi KallioSuomi21.8.2015 – 13.9.2015
17S-SA-1C1.9.2015 – 19.12.2015Ahti Nyman, Suvi KallioSuomi21.8.2015 – 13.9.2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipsykologian ja kasvatustieteen keskeisiä peruskäsitteitä ja osaa arvioida niitä käytännössä. Opiskelija kykenee tulkitsemaan eri oppimisnäkemyksiä. Opiskelija on omaksunut aktiivisen oppimisen asenteen ja pystyy arvioimaan sitä koko ihmisiän kestävän prosessin näkökulmasta. Opiskelija osaa tulkita ryhmädynamiikan lainalaisuuksia ja ihmisten välistä vuorovaikutusta teoriatiedon pohjalta. Opiskelija osaa perustella näkemyksiä ihmisen ajattelun, tunteen ja toiminnan sosiaalisuudesta.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135 h, josta lähiopetusta 65 h ja itsenäistä opiskelua 70h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Sosiaalipsykologian ja kasvatustieteen peruskäsitteitä. Oppimisnäkemykset, oppimisstrategiat. Opetus ja ohjaus. Vuorovaikutus ja yhteistyö. Ryhmä, ryhmän rakenne ja ryhmäprosessit. Arvot, normit ja ennakkoluulot ihmisyhteisössä. Sosiaalisuus ihmisen toiminnassa, tunteissa ja ajattelussa.

Opiskelumateriaali

Helkama, K. & Myllyniemi, R. & Liebkind, K. 1998. Johdatus sosiaalipsykologiaan. 2. p. Helsinki. Edita.
Peltonen, H. 2000. Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Helsinki. Kirjayhtymä.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmäharjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

K5
Opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti sosiaalipsykologian ja kasvatustieteen keskeisiä käsitteitä. Opiskelija kykenee perustelemaan ryhmädynamiikan lainalaisuuksia käytännön esimerkkien avulla. Opiskelija osaa reflektoida omaa oppimistaan elinikäisen oppimisen näkökulmasta.
H3-4
Opiskelija osaa soveltaa sosiaalipsykologian ja kasvatustieteen keskeisiä käsitteitä käytännössä.
Opiskelija osaa vertailla ryhmädynamiikan lainalaisuuksia vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija osaa analysoida omaa asennettaan suhteessa elinikäiseen oppimiseen.
T1-2
Opiskelija osaa kuvailla kasvatukseen ja vuorovaikutukseen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää aktiivisen oppimisen asenteen koko ihmisiän kestävänä prosessina. Opiskelijalla on kyky ymmärtää ja selittää ryhmädynamiikan lainalaisuuksia.

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö 50% ja tentti 50%. Numeerinen arviointi.


Takaisin