VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 4 > Lääketieteelliset opinnot perioperatiivisessa hoitotyössä (SHS6004)

Lääketieteelliset opinnot perioperatiivisessa hoitotyössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHS6004
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2011-2012)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Koskimäki, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2011-2012

Tot.OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
59.1.2012 – 6.4.2012Juha-Jaakko Sinikumpu, Pirjo Peltomäki, Raku Hautamäki, Riitta KoskimäkiSuomi7.12.2011 – 17.2.2012

Osaamistavoitteet

Anestesiologia

Opiskelija syventää tietoaan yleisesti käytettävissä olevista anestesiamenetelmistä, niiden käyttöaiheista, perustekniikoista sekä potilaan tarkkailusta ja hoidosta. Opiskelija perehtyy syvällisesti erikoisalojen anestesiaan, päivä- lyhytkirurgiseen anestesiaan ja kivun hoitoon. Opiskelija perehtyy eri ikävaiheissa ilmenevien sairaustilojen vaikutuksiin anestesiaan. Opiskelija sisäistää oman vastuunsa toimiessaan perioperatiivisena sairaanhoitajana.

Kirurgia
Opiskelija syventää tietojaan erikoisalojen kirurgiaan kuuluvista keskeisistä leikkausmenetelmistä ja saa valmiuksia omaan työskentelyyn leikkaustiimissä ja erityistä hoitoa vaativissa leikkauksissa. Opiskelija sisäistää oman vastuunsa toimiessaan perioperatiivisena sairaanhoitajana.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä ohjattua opiskelua: 27 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 27 h

Sisältö

Anestesia-aineet ja -menetelmät, puudutukset, perussairaudet ja anestesia, sydän- ja keuhkosairauksien anestesiat, anestesian erityispiirteet lapsilla ja vanhuksilla. Erilaiset leikkaustyypit ja niihin liittyvät anestesiat.

Yleiskirurgia, vatsaelinkirurgia, urologia, traumatologia, ortopedia, thorax- ja verisuonikirurgia, rintarauhaskirurgia, gynekologia ja lapsikirurgia.

Opiskelumateriaali

- Rosenberg, P., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K., Takkunen O. (toim.) 2006. Anestesiologia ja tehohoito. Duodecim. Jyväskylä.

- Ukkola, V. & al. 2005. Kirurgia. Helsinki. WSOY

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento ja itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Luennoille osallistuminen. Tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin