VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 4 > Yhteiskuntatieteelliset ja lääketieteelliset opinnot psykiatrisessa hoitotyössä (SHS3006)

Yhteiskuntatieteelliset ja lääketieteelliset opinnot psykiatrisessa hoitotyössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHS3006
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2011-2012)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Kajan, Elina
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee mielenterveydenhäiriöihin liittyviä sosiaalisia ongelmia. Opiskelija tietää sosiaalipalvelutyön keskeisimmät työmenetelmät ja periaatteet. Opiskelija osaa ohjata asiakasta/potilasta sosiaalipalvelujen käyttöön. Opiskelija saa valmiuksia yhteistyöhön sosiaalialan toimintayksiköiden kanssa. Opiskelija syventää osaamistaan psykiatrisista sairauksista, niiden tutkimusmenetelmistä ja hoidosta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä ohjattua opiskelua: 27 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 27 h

Sisältö

Sosiaalipalvelutyön menetelmät. Sosiaalihuollon keskeisin lainsäädäntö. Sosiaaliset ongelmat, perhetyö, läheisneuvonpito, lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelutyö, keskeiset sosiaaliturvaetuudet mielenterveyskuntoutujan näkökulmasta. Keskeisimmät psykiatriset sairaudet, niiden ehkäisy, hoito ja kuntoutus. Psyykkisten sairauksien farmakologia.

Opiskelumateriaali

- Eronen, M. et al. (toim.) 2007. Psykiatria. Helsinki. Duodecim.(soveltuvin osin)
- Luentomateriaalit, artikkelit ja muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot

Arviointimenetelmät

Luennoille osallistuminen. Tentti ja tehtävä. Numeerinen arviointi. (0-5).


Takaisin