VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 3 > Terveyttä edistävä hoitotyö (SHA0403)

Terveyttä edistävä hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHA0403
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2010-2011)
Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2010-2011

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
10S-SH-3B30.8.2010 – 4.3.2011Helena Leppänen, Sanna SaikkonenSuomi20.8.2010 – 5.9.2010
11S-SH-3CK3.1.2011 – 4.3.2011Helena Leppänen, Sanna SaikkonenSuomi7.12.2010 – 9.1.2011
12 3.1.2011 – 4.3.2011Sanna SaikkonenSuomi7.12.2010 – 9.1.2011
13S-SH-2A7.3.2011 – 27.5.2011Helena Leppänen, Sanna SaikkonenSuomi14.2.2011 – 13.3.2011

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee terveydenhuollon kehityksen periaatteet ja terveydenhuoltojärjestelmän. Opiskelija tunnistaa eri ikäisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn merkityksen hoitotyössä. Opiskelija ymmärtää yksilön vastuun ja ympäristön merkityksen ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelija arvostaa terveyttä edistävää ympäristöä ja osaa toimia sen mukaisesti. Opiskelija saa valmiuksia toimia ympäristöterveydenhuollon tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen ennaltaehkäisevässä terveydenhoitotyössä.

Sisältö

Terveydenhoitotyön periaatteet ja terveydenhuollon järjestelmä. Terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy, kuntoutus ja moniammatillinen yhteistyö eri ikäisten terveydenhoitotyössä. Ympäristön ja elintapojen vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Ympäristöterveydenhuolto. Kestävä kehitys. Työntekijänä työyhteisössä.

Opiskelumateriaali

- Pönkä, A. 2002. Terveydensuojelu. Suomen ympäristöterveys Oy. Jyväskylä. Gummerus. (soveltuvin osin)
- Pietilä, A-M. et al. (toim.) 2002. Terveyden edistäminen: uudistuvat työmenetelmät. Helsinki. WSOY. Soveltuvin osin.
- Luennoitsijan osoittamat ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset. Virtuaaliopetus. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin.
Tehtävä tai tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin