VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Markkinoinnin perusteet (TLA0207)

Markkinoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0207
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003LT2021-1A, LT2021-1B23.8.2021 – 19.12.2021Timo MalinSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004LT2021-1C, LT2021-1D23.8.2021 – 19.12.2021Heidi SkjälSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3005LT2021V-1K23.8.2021 – 19.12.2021Tanja-Maria DavidovSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiudet toteuttaa luovasti ja tuloksellisesti asiakassuhdemarkkinointia yrityksissä ja yhteisöissä sekä osaa laatia toimivan liikeidean ja toteuttaa sitä markkinoinnin peruskilpailukeinoja hyväksikäyttäen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 45 h
- itsenäistä opiskelua 90
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Asiakassuuntaisen markkinoinnin lähtökohdat, sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö, kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen. Segmentointi, markkinoinnin kannattavuus sekä liikeidean laatiminen. Tuotepäätökset, hintapäätökset, saatavuuspäätökset.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

-Blythe, Jim 2010. CIM Coursebook Marketing Essentials. The Chartered Institute of Marketing CIM. Taylor and Francis.
Saatavilla kirjautumalla http://site.ebrary.com/lib/vamklibrary/detail.action?docID=10592943
( Chapters 1-3, s. 1-128 )
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, pienryhmä-, harjoitustyöt, projektityö ja Posteritentti.

Arviointikriteerit

Tentti:
5: käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3: käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1: tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Tehtävät:
5: valita tilanteeseen sopivat tiedonlähteet
- arvioida käyttämiään tiedonlähteitä
- käyttää uusimpia alan kansainvälisiä lähteitä ja tietokantoja
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- tunnistaa alan kehittämistarpeita

3: tiedonhaun perusteet
- rajata tiedon tarpeen
- käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, myös kansainvälisiä
- ottaa huomioon tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä
- löytää ongelman keskeiset osat
- hahmottaa kehittämisprosessin vaiheet

1: tunnistaa tiedon tarpeen
- ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä
- erottaa arkitiedon ja tutkitun tiedon toisistaan
- tiedostaa tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- hallitsee lähdeviittausten ja kirjallisuusluettelon käytön
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti
- suhtautua kehittämiseen myönteisesti

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5). PosteriTentti 40 %, Projektityö 40%, Lähituntityöskentely 10%, Ryhmätoiminnan itsearviointi 10%


Takaisin