VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Markkinoinnin perusteet (TLA0207) > 2023-2024

Markkinoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0207
OPS: LT 2023 / 2023V / 2023W
TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3014LT2023-1A, LT2023-1B21.8.2023 – 24.12.2023Timo MalinSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3015LT2023-1C, LT2023-1D21.8.2023 – 24.12.2023Heidi SkjälSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3017LT2023-1W21.8.2023 – 24.12.2023Eeva VälikangasSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3018TK2023-1A, TK2023-1B8.1.2024 – 30.4.2024Monika KärkkäinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3020LT2023V-1K21.8.2023 – 17.12.2023Timo MalinSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiudet toteuttaa luovasti ja tuloksellisesti asiakassuhdemarkkinointia yrityksissä ja yhteisöissä sekä osaa laatia toimivan liikeidean ja toteuttaa sitä markkinoinnin peruskilpailukeinoja hyväksikäyttäen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h
- Päivätoteutuksessa työjärjestykseen merkittyjä lähiopetustunteja 40 ja itsenäisen opiskelun tunteja 95
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

- Monimuotokoulutus Verkko-opetustoteutuksena.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Asiakassuuntaisen markkinoinnin lähtökohdat, sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö, kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen. Segmentointi, markkinoinnin kannattavuus sekä liikeidean laatiminen. Tuotepäätökset, hintapäätökset, saatavuuspäätökset.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

- Bergström, Seija & Leppänen, Arja 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita Publishing Oy. Helsinki. Saatavilla kirjautumalla Tritonian svuilla E-kirjana. https://www.ellibslibrary.com/tritonia/9789513783082
- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, pienryhmä-, harjoitustyöt, projektityö ja Posteritentti.

Arviointikriteerit

Tentti:
5: käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3: käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1: tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Tehtävät:
5: valita tilanteeseen sopivat tiedonlähteet
- arvioida käyttämiään tiedonlähteitä
- käyttää uusimpia alan kansainvälisiä lähteitä ja tietokantoja
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- tunnistaa alan kehittämistarpeita

3: tiedonhaun perusteet
- rajata tiedon tarpeen
- käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, myös kansainvälisiä
- ottaa huomioon tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä
- löytää ongelman keskeiset osat
- hahmottaa kehittämisprosessin vaiheet

1: tunnistaa tiedon tarpeen
- ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä
- erottaa arkitiedon ja tutkitun tiedon toisistaan
- tiedostaa tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- hallitsee lähdeviittausten ja kirjallisuusluettelon käytön
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti
- suhtautua kehittämiseen myönteisesti

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5). PosteriTentti 40 %, Projektityö 40%, Lähituntityöskentely 10%, Oman oppimisen analyysi 10%


Takaisin