VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Hallinto-oikeus (TLS4501)

Hallinto-oikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4501
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Perusopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mannila, Margit
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
15T-LT-2O7.1.2019 – 26.5.2019Margit MannilaSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään hallinnon keskeisiin oikeusperiaatteisiin ja oikeusnormeihin. Opiskelija on perillä hallinnon asiallisesta, asteellisesta ja alueellisesta toimivallan jaosta sekä hallitsee hallintomenettelyyn liittyvän keskeisen normiston. Opiskelija tuntee hallinnon muutoksenhakukeinot niin hallintolainkäytön kuin kuntalain näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 81 tuntia, mistä 27 tuntia luentoja, projektitöitä ja harjoituksia. Itsenäistä opiskelua 54 tuntia.
Työmäärään sisältyy 1 h opintojaksoon liittyvän palautelomakkeen täyttämiseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Julkisoikeuden perusteet

Sisältö

Hallinnossa sovellettavat oikeusperiaatteet, hallintomenettelyn oikeudellinen sisältö, yleishallinnon ja erityishallinnon erot ja ristiriitojen ratkaisutavat. Asiakirjojen julkisuus sekä asiakirjojen lähettäminen ja tiedoksisaanti, Oikeussuoja hallinnossa ja muutoksenhaku hallintoasioissa.

Aluevaikuttavuus

Opiskelijalla on kyky ja taito toimia aluehallinnossa, kunnallishallinnossa tai alueen oikeuslaitosten palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kykenee toimimaan julkisella sektorilla kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaali
- Voimassa oleva lainsäädäntö (Finlex)
- Olli Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet (2016)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tutustuminen oikeuslaitokseen ja itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Opintojaksolla perehdytään hallinnon keskeisiin oikeusperiaatteisiin ja oikeusnormeihin. Opiskelija on perillä hallinnon asiallisesta, asteellisesta ja alueellisesta toimivallan jaosta sekä hallitsee hallintomenettelyyn liittyvän keskeisen normiston. Opiskelija tuntee hallinnon muutoksenhakukeinot niin hallintolainkäytön kuin kuntalain näkökulmasta.

Arviointimenetelmät

Projektitöiden, esitysten ja harjoitusten arviointi sekä tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin