VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Liike-elämän ruotsi II (TLP0314)

Liike-elämän ruotsi II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0314
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Savolainen, Katariina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
47T-LT-3K31.8.2018 – 21.12.2018Katariina SavolainenSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
48T-LT-2M31.8.2018 – 21.12.2018Katariina SavolainenSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
49T-LT-2O31.8.2018 – 21.12.2018Katariina SavolainenSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
50T-LT-2T31.8.2018 – 21.12.2018Camilla HaraldSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424) mukaisen omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen taidon. Opiskelija perehtyy ruotsinkieliseen liikeviestintään ja saa valmiudet pärjätä alansa asiakaspalvelu- ja neuvottelutilanteissa ruotsin kielellä. Opiskelija kykenee perehtymään alansa ruotsinkielisiin ammattiteksteihin ja pystyy viestimään ruotsiksi ottaen huomioon Pohjoismaiden kulttuurilliset erityispiirteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 39 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 42 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Liike-elämän ruotsi I

Sisältö

Suuntautumisvaihtoehdon mukainen opetusmateriaali; oman alan ammattisanasto, tekstit, liikeviestintä ja työnhakuasiakirjat.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu oman alueen yrityksiin ruotsin kielellä.

Kansainvälisyys

Opiskelija perehtyy Pohjoismaiden yrityselämään ja yrityskulttuureihin ruotsin kielellä.

Opiskelumateriaali

Sari Hanska-Aare, Marit Keränen, Kirsi Lehtoviita, Mia Perttilä: Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, Edita 2014 sekä muu opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Keskusteluharjoitukset, kommunikatiivinen kielenoppiminen, parityöt, ryhmätyöt, etätehtävät ja itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Taitotaso 1: Opiskelija pystyy osallistumaan tavallisimpiin, ennakoitaviin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 3: Opiskelija selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista, ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 5: Opiskelija selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Arviointimenetelmät

Jatkuva näyttö, kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä suullinen ja kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5).
Päättötodistukseen tulee valtionhallinnon kielitutkinnon arvosana tyydyttävä (1-3) tai hyvä (4-5) suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta erikseen. Tällä opintojaksolla suoritetaan valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen kielitaidon arvosana ja Liike-elämän ruotsi I -opintojaksolla valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallisen kielitaidon arvosana.


Takaisin