VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 2 > Kansantalous (TLP0201)

Kansantalous

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0201
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Paldanius, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
51T-LT-3K31.8.2018 – 21.12.2018Jukka PaldaniusSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
52T-LT-2T31.8.2018 – 21.12.2018Jukka PaldaniusSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
53T-LT-2M, T-LT-2O31.8.2018 – 21.12.2018Jukka PaldaniusSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
54T-LT-2VT7.1.2019 – 26.5.2019Jukka PaldaniusSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu kansantalouden keskeisimmät käsitteet ja ymmärtää kansantalouden toiminnan keskeiset lainalaisuudet ja perusperiaatteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 16 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Kansantalouden keskeisimmät käsitteet, Suomen kansantalouden rakenne, suhdanteet ja talouspolitiikka.

Aluevaikuttavuus

Käytännön esimerkit valitaan siten että alueen kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua

Kansainvälisyys

Käytännön esimerkit valitaan siten että alueen kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua

Opiskelumateriaali

- Vartia, P & Ylä-Anttila R. 2003. Kansantalous 2028. Helsinki. ETLA (B204)
- Tikkanen, E & Vartia, PTaloudellista pääomaa. Johdatus kansantalouteen. Helsinki 2010. Taloustieto Oy

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

5. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa, käyttää tiedonhaun eri tekniikoita, käyttää itsenäisesti erilaisia ongelman-ratkaisumenetelmiä, toimia erilaisissa ryhmissä tavoitteellisesti ja tilannetietoisesti ja soveltaa alan ammattieettisiä periaatteita.
3. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat, käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä, toimia erilaisissa ryhmissä ja ymmärtää alan arvoja ja ammatti-eettisiä periaatteita.
1. Opiskelija osaa tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät, ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä, käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti sekä nimetä alansa arvot ja ammattieettiset periaatteet

Arviointimenetelmät

Tentti 60 %, palautettavat harjoitukset 30 % ja aktiivisuus 10 %. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin