VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 3 > Tilastomatematiikka (TLVP1502)

Tilastomatematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1502
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005KT2019V-3A, KT2019V-3B2.8.2021 – 25.10.2021Kerstin Siegfrids, Lotta SaarikoskiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3006LT2019V-3K3.1.2022 – 27.2.2022Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3007ST2020V-2, ST2020V-2A, ST2020V-2B17.10.2021 – 25.2.2022Jussi OjanenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa etsiä tarvittavaa tilastotietoa ja osaa havainnollistaa sitä. Opiskelija osaa analysoida tilastoja sekä laskea niistä erilaisia tunnuslukuja. Opiskelija osaa vertailla kahta tilastoaineistoa korrelaatio- ja regressioanalyysin menetelmillä, sekä analysoida tilastollista aineistoa mm. T-testin ja varianssianalyysin keinoin. Opiskelija osaa kriittisesti analysoida saamiaan tuloksia. Opiskelija hallitsee Excel-ohjelman käytön tilastollisen tutkimuksen apuna.

Opiskelijan työmäärä

54 tuntia, josta
6 tuntia lähiopetusta
14 tuntia virtuaaliopetusta ja
34 tuntia itsenäistä työskentelyä

Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Tilastotietojen hankinta ja peruskäsitteet, tilastojen graafinen esitys, tunnusluvut ja niiden tulkitseminen, regressio ja korrelaatio, varianssi, T-testi. Excelin käyttö tilastollisessa tutkimuksessa.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, virtuaaliluennot, virtuaaliharjoitukset ja etätehtävät.

Arviointikriteerit

1 opiskelija hallitsee tilastomatematiikan peruskäsiteet ja osaa laskea yksinkertaisen tilastollisen aineiston keskeisimmät tunnusluvut.
3 opiskelija kykenee analysoimaan annetun aineiston sisäisiä riippuvuuksia, esim. korrelaatio, regressio ja T-testi.
5 opiskelijalla on kyky tulkita tilastollisia analyysejä, vetää loogisia johtopäätöksiä ja soveltaa opintojaksolla opittuja tietoja ja taitoja vaativien aineistojen tapauksessa.

Arviointimenetelmät

Loppukoe, harjoitustyö sekä laskuharjoitusten ja etätehtävien suorittaminen. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin