VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 3 > Tutkimustyön perusteet (TLVP1501)

Tutkimustyön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1501
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003KT2019V-3A, KT2019V-3B1.1.2022 – 30.4.2022Lotta SaarikoskiSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004LT2019V-3K25.10.2021 – 19.12.2021Ossi KoskinenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteelliseen ajatteluun ja ammattikorkeakoulussa harjoitettavaan tutkimustyöhön, tiedonhankintamenetelmiin, käyttäytymistieteiden tutkimusstrategioihin ja metodeihin. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida tietolähteitä, tutkimustuloksia ja niiden luotettavuutta.

Opiskelijan työmäärä

Päiväopiskelijat:
54 tuntia, josta
10 lähituntia ja
44 tuntia itsenäistä opiskelua.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Tiedonkeruu, tieteellisen tiedon tunnistaminen, lähdekriittisyys, referointi. Tutkimusongelman rajaaminen ja jäsentäminen. Tutkimusstrategiat: kokeet, survey- tai case-tutkimus. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus. Oman opinnäytetyön suunnittelu.

Opiskelumateriaali

- Hirsjärvi, S. Remes, P. Sajavaara P. 2004. Tutki ja kirjoita. Tammi. Helsinki.
- Malhotra, N. Birks, D. 2007. Marketing Research: An Applied Approach. Prentice Hall.
- VAMK:n opinnäyteohjeet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ohjattu keskustelu, oppimistehtävät.

Arviointikriteerit

1 opiskelija kykenee tietelliseen ajatteluun ja tutkimussuunnitelman laatimiseen, pystyy suoriutumaan yksinkertaisista tiedonhakutehtävistä, ymmärtää lähdekritiikin merkityksen

3 opiskelija kykenee rajaamaan ja jäsentämään loogisesti tutkimusongelman, pystyy laatimaan tutkimussuunnitelman, osaa arvioida kriittisesti tutkimustuloksia ja tietolähteitä

5 opiskelija kykenee itsenäiseen tutkimusongelman jäsentämiseen ja rajaamiseen, pystyy laatimaan loogisen tutkimussuunnitelman, kykenee lähdekriittiseen ajatteluun ja osaa tieteellisesti arvioida erilaisten tietolähteiden ja tutkimustulosten reliabiliteettia ja validiteettia

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt suoritukset tiedonhaku- ja tutkimusten arviointitehtävissä (50%), aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, pienimuotoinen raportti annetusta aiheesta tai omasta opinnäytetyöstä (50%). Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin