VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 2 > Projektinhallinta (TLVP1304)

Projektinhallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1304
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Norrgård, Kenneth
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2019V-2, KT2019V-2A, KT2019V-2B4.1.2021 – 18.5.2021Riitta NiemeläSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002LT2020V-1T4.1.2021 – 2.5.2021Kenneth Norrgård, Magnus SundellSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee projektijohtamisen ja projektien hallinnan periaatteet, osaa laatia projektisuunnitelman ja ohjata projektia sen toteutusvaiheessa. Opiskelija tuntee aika-, kustannus- ja resurssiohjauksen periaatteet ja ymmärtää riskienhallinnan merkityksen projektinhallinnassa. Opiskelija osaa tehdä projektille aikataulun, kohdistaa resurssit ja arvioida proejktin kustannuksia käyttäen MsProject -ohjelmistoa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 108 h, mistä
- ohjattua opiskelua 40 h
- itsenäistä opiskelua 68 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kustannuslaskennan perusteet
Yrittäjyys ja liiketoiminta

Sisältö

Projektiorganisaation muodostaminen, projektin aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu, projektin ohjaus, seuranta ja raportointi. Projektin aikatauluttaminen, resurssointi ja kustannusten arviointi projektinhallintaohjelmiston avulla.

Opiskelumateriaali

Risto Pelin: Projektinhallinnan käsikirja.
Projektijohtaminen Oy Risto Pelin 2009, kuudes painos.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK, 4th edition. Project Mangement Institute 2008.
SFS-ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta, Suomen standardisoimisliitto SFS 2012.
MSProject –ohjelmisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyö.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti projektinhallinnan menetelmiä ja periaatteita erilaisissa projektin johtamiseen ja hallintaan liittyvissä haasteellisissa tilanteissa.
3: Opiskelija osaa käyttää hyödyksi projektinhallinnan periaatteita ja menetelmiä sekä ymmärtää niiden merkityksen hyvin johdetuissa projekteissa.
1: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää projektinhallinnan keskeiset periaatteet ja menetelmät.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi: kirjallinen koe 50%, projektitehtävä 50%.


Takaisin