VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 2 > Tilaus- ja toimitusketjun hallinta (TLVP1203)

Tilaus- ja toimitusketjun hallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1203
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Pommelin-Andrejeff, Leena
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2019V-2, KT2019V-2A, KT2019V-2B27.8.2020 – 20.12.2020Katariina Pukkila-PalmunenSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002LT2019V-2K24.8.2020 – 20.12.2020Leena Pommelin-AndrejeffSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskäsityksen tilaus-toimitusprosessin hallinnasta, erityisesti teollisessa toimintaympäristössä. Opiskelija tuntee tuotannon ohjauksen, materiaalin hankinnansekä logistiikan peruskäsitteet ja toimintatavat sekä ymmärtää nykyaikaisen verkostoihin perustuvan toiminnan haasteet ja mahdollisuudet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, josta
- ohjattua opiskelua 50 h
- itsenäistä opiskelua 85 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Tulologistiikka, sisäinen logistiikka ja lähtölogistiikka, hankintatoiminta, materiaalivirtausten hallinta, varastointi, pakkaus ja jakelu, tuotannon ohjauksen menetelmät, ERP-järjestelmät.

Opiskelumateriaali

Jouni Sakki: Tilaus-toimitusketjun hallinta. Logistinen B-to-B prosessi. Jouni Sakki Oy, Espoo 2003.
Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

TENTTI: Opiskelija osaa
5: käyttää ja soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä sujuvasti erilaisissa tilanteissa
3: käyttää johdonmukaisesti teorioita, käsitteitä ja menetelmiä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
1: käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä erilaisissa tilanteissa

PROJEKTI, HARJOITUSTEHTÄVÄT: Opiskelija osaa
5: kerätä tietoa systemaattisesti oman alan tieteellisistä julkaisuista
- luokitella ja vertailla eri tiedonlähteitä ja jäsentää hankkimaansa tietoa
- muokata tietoa käyttökelpoiseksi
- arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta
- ymmärtää alan kehittämistarpeita ja esittää kehittämistoimenpiteitä
- analysoida ja arvioida käytännön toiminnassa ilmeneviä ammatillisia ongelmia
- perustella teoriaperustaisesti asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
3: muokata ja soveltaa kerättyä tietoa,
- arvioida tiedon oikeellisuutta,
- kerätä tietoa oman alan tieteellisistä julkaisuista
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- tunnistaa alan kehittämistarpeita
1: kerätä ja käyttää tietoa eri lähteistä,
- ymmärtää tiedon oikeellisuuden ja luotettavuuden merkityksen ja menetelmät
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää ohjatusti ongelmanratkaisumenetelmiä
- löytää alan kehittämistarpeita

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, projektit ja tentti.


Takaisin