VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 3 > Yrityksen strateginen suunnittelu (IKTS6103)

Yrityksen strateginen suunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS6103
Tyyppi: Pakollinen
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004ET2018-4, KT2018-3B, KT2018V-3, KT2018V-3B, KT2019-3, ST2018-3D, ST2019-3, ST2019-3A, ST2019-3C, ST2019-3D, YT2018-4A3.1.2022 – 6.5.2022Katariina Pukkila-PalmunenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija omaksuu strategisen johtamisen peruskäsitteet ja päälinjat strategisen ajattelun kehittymisessä. Hän oppii käyttämään keskeisimpiä strategiatyökaluja ja soveltamaan niitä strategiatyössä. Opiskelija perehtyy strategiaprosessin etenemisen eri vaiheisiin ja ymmärtää strategian tehokkaan toimeenpanon merkityksen ja keinot liiketoiminnassa. Opintojakso kehittää erityisesti opiskelijan kokonaisvaltaista liiketoiminnan ymmärrystä ja strategista ajattelua sekä yleisiä työelämävalmiuksia kuten kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja . Tämä tapahtuu mm. soveltavia case-tehtäviä ratkomalla ja esittämällä sekä perehtymällä myös englanninkieliseen materiaaliin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 50/60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 84/74 h

Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

•Yrittäjyys ja liiketoiminta

Sisältö

•Strategiatyön käsitteet ja strategisen suunnittelun merkitys liiketoiminnnalle
•Katsaus strategisen ajattelun eri kehitysvaiheisiin
•Strategiaprosessin kokonaisrakenne ja päävaiheet
•Strategiatyökalut eri tilanteisiin
•Strategian analysointi ja kehittäminen
•Strategian toteutus ja toimeenpano sekä onnistumisen avaimet

Opiskelumateriaali

•Vuorinen: Strategiakirja – 20 työkalua
•Wheelen, Hunger: Strategic Management and Business Policy
•Mantere, Hämäläinen, Aaltonen, Ikävalko, Teikari: Organisaation strategian toteuttaminen - Suunnitelmista käytäntöön
•Kamensky: Strateginen johtaminen

Artikkelikokoelma ja muu opettajan antama materiaali

Oheislukemistoa:
•Rope: Johdon markkinointiratkaisut – strateginen markkinointi
•Mintzberg:The strategy process: concepts, contexts, cases.
•Burgelman: Strategy is destiny: how strategy-making shapes a company’s future.
•Keller: Strategic Brand Management

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

•Luennot, ryhmätyöt, tuntiharjoitukset, seminaarityö

Arviointikriteerit

•as 5 = osaa analysoida ja arvottaa asioita sekä kykenee luomaan uusia innovatiivisia ratkaisuja annettuihin ongelmiin
as 3 = osaa soveltaa käsitteitä eri yhteyksissä
as 1 = ymmärtää aihealueen käsitteet ja osaa kuvailla ne yleisellä tasolla

Arviointimenetelmät

•Numeerinen arviointi, tentti. Seminaarityö. Case-tehtävät.


Takaisin