VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2016V > Vuosi 2 > Statiikka ja lujuusoppi (IKA0602)

Statiikka ja lujuusoppi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKA0602
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: KT 2016V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2017-2018)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Gröndahl, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1I-KT-2V8.1.2018 – 26.5.2018Timo GröndahlSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää statiikan merkityksen suunnittelussa, osaa laskea partikkelin ja jäykän kappaleen tasapainotehtäviä sekä kappaleiden rasitukset.
Opiskelija ymmärtää lujuusopillisen suunnitteluprosessin tyypilliset vaiheet ja sen aseman tuotesuunnittelun osana. Opiskelija tuntee peruskuormitustapaukset ja tunnistaa niiden ilmenemisen rakenteissa. Hän osaa mitoittaa yksinkertaisen rakenteen peruskuormitustapauksille ja niiden yhdistelmille. Opiskelija osaa laskea rakenneosan jännitykset ja muodonmuutokset sekä tuntee niiden välisen yhteyden.
Opiskelija tuntee stabiliteettitapaukset ja osaa mitoittaa nurjahdussauvan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 133h, josta lähiopetusta on 70 h ja itsenäistä työskentelyä 63 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Partikkelin statiikka, resultantin määritys ja tasapaino; jäykän kappaleen statiikka, voiman momentti ja voimapari,tasovoimasysteemin yhdistäminen, jatkuvat voimajakaumat, tasapaino ja painopiste; kannattimien rasitukset, veto/puristus, leikkaus, taivutus sekä vääntö ja rasituskuvioiden piirtäminen.
Lujuusoppi tuotesuunnitelun osana, peruskäsitteet ja lujuuslaskennan perusteet; kuormituslajit ja lujuuslaskennan rajoitukset; varmuusluku; palkin poikkipintasuureet; vetojännitys, venymä ja jännitysvenymäpiirros, lämpöjännitys ja erimetalliset rakenteet; suoran palkin taivutusjännitys ja taipuma; leikkausjännitys ja -liukuma, puhdas leikkaus; vääntöjännitys ja vääntymä; jännitysten yhdistelyt ja murtumishypoteesit; stabiliteetti-ilmiöt, mitoitus sauvan nurjahduksen perusteella, kiepahdus ja sille herkät profiilit, lommahdus ilmiönä.

Opiskelumateriaali

Verkossa oleva oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustyö ja harjoitukset


Takaisin