VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2016V > Year 2 > Statiikka ja lujuusoppi (IKA0602)

Statiikka ja lujuusoppi

Structure Type: Study unit
Code: IKA0602
Type: Compulsory / Professional Studies
Curriculum: KT 2016V
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 2 (2017-2018)
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Gröndahl, Timo
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2017-2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1I-KT-2V2018-01-08 – 2018-05-26Timo GröndahlFinnish2017-12-11 – 2018-01-15

Learning Outcomes

Opiskelija ymmärtää statiikan merkityksen suunnittelussa, osaa laskea partikkelin ja jäykän kappaleen tasapainotehtäviä sekä kappaleiden rasitukset.
Opiskelija ymmärtää lujuusopillisen suunnitteluprosessin tyypilliset vaiheet ja sen aseman tuotesuunnittelun osana. Opiskelija tuntee peruskuormitustapaukset ja tunnistaa niiden ilmenemisen rakenteissa. Hän osaa mitoittaa yksinkertaisen rakenteen peruskuormitustapauksille ja niiden yhdistelmille. Opiskelija osaa laskea rakenneosan jännitykset ja muodonmuutokset sekä tuntee niiden välisen yhteyden.
Opiskelija tuntee stabiliteettitapaukset ja osaa mitoittaa nurjahdussauvan.

Student's Workload

Työmäärä yhteensä 133h, josta lähiopetusta on 70 h ja itsenäistä työskentelyä 63 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Contents

Partikkelin statiikka, resultantin määritys ja tasapaino; jäykän kappaleen statiikka, voiman momentti ja voimapari,tasovoimasysteemin yhdistäminen, jatkuvat voimajakaumat, tasapaino ja painopiste; kannattimien rasitukset, veto/puristus, leikkaus, taivutus sekä vääntö ja rasituskuvioiden piirtäminen.
Lujuusoppi tuotesuunnitelun osana, peruskäsitteet ja lujuuslaskennan perusteet; kuormituslajit ja lujuuslaskennan rajoitukset; varmuusluku; palkin poikkipintasuureet; vetojännitys, venymä ja jännitysvenymäpiirros, lämpöjännitys ja erimetalliset rakenteet; suoran palkin taivutusjännitys ja taipuma; leikkausjännitys ja -liukuma, puhdas leikkaus; vääntöjännitys ja vääntymä; jännitysten yhdistelyt ja murtumishypoteesit; stabiliteetti-ilmiöt, mitoitus sauvan nurjahduksen perusteella, kiepahdus ja sille herkät profiilit, lommahdus ilmiönä.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Verkossa oleva oppimateriaali.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot ja harjoitukset.

Assessment Criteria

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Assessment Methods

Tentti, harjoitustyö ja harjoitukset


Back