VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 4 > Vesilaboraatiot (IYTS1105)

Vesilaboraatiot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTS1105
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Sten, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002YT2019-4, YT2019-4A23.10.2022 – 5.3.2023Pekka StenSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Ryhmissä laboratoriossa tehtävien harjoitustöiden tavoitteena on syventää Vesikemia- ja Vesienkäsittelyn prosessit -opintojaksoilla hankittuja tietoja eräistä vesienkäsittelyn yksikköprosesseista. Keskeinen tavoite on myös puhdistustulosten arvioinnissa käytettävään kemialliseen analytiikkaan tutustuminen sekä kokeellisten mittaustulosten käsittelyn ja raportoinnin oppiminen.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 81 h, mistä työjärjestykseen merkittyä opiskelua 42 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan kemia suoritettuna, Kemian laboraatiot suoritettuna, Laboratoriotyöturvallisuus suoritettuna, Vesiensuojelun laboraatiot, Vesikemia, Johdatus tekniikan matematiikkaan. Vesienkäsittelyn prosessit suoritetaan samanaikaisesti.

Sisältö

Vesien kemialliseen analytiikkaan ja käsittelyyn liittyviä laboratorioharjoituksia mm. seuraavista aiheista: flokkaus, flotaatio, klooridesinfiointi, ja kalvotekniikat. Konventionaaliseen talousveden valmistusprosessiin ja jäteveden puhdistukseen aktiivilietemenetelmällä tutustutaan laboratoriokokoisten kokonaisprosesien avulla.

Opiskelumateriaali

Vesienkäsittelyn prosessien oppikirjat sekä opettajan koostama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Laboratorioharjoitukset raportteineen

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi työryhmän yhdessä laatimien harjoitustyöraporttien perusteella. Kunkin harjoitustyön hyväksyttävissä oleva raportti arvioidaan 3-portaisesti ja kukin harjoitustyön tekemiseen osallistunut työryhmän jäsen saa raportista saman pistemäärän.


Takaisin