VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 4 > Vesienkäsittelyn prosessit (IYTS1102)

Vesienkäsittelyn prosessit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTS1102
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Sten, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002YT2019-4, YT2019-4A, YT2019-4B1.11.2022 – 1.3.2023Irma Hyry, Pekka StenSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy talousveden valmistukseen sekä yhdyskuntien jätevesien puhdistukseen.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 108 h, mistä työjärjestykseen merkittyä opiskelua 56 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan kemia, Kemian laboraatiot, Vesiensuojelun laboraatiot, Vesikemia, Johdatus tekniikan matematiikkaan, Vesilaboraatiot suoritetaan samanaikaisesti.

Sisältö

Raaka-, jäte- ja talousvesien ominaisuudet sekä vesihygienian perusteet. Keskeisimmät vesienkäsittelyn yksikköprosessit- ja operaatiot sekä niihin liittyen kiintoaine-vesirajapinnalla tapahtuvat fysikaalis-kemialliset ilmiöt. Kokonaisprosesseihin tutustutaan ekskursioilla.

Opiskelumateriaali

Opettajan koostama materiaali sekä seuraavat kirjat soveltuvin osin:
Binnie, C., Kimber, M. & Thomas, H. 2018. Basic water treatment. 6. painos. ICE Publishing.
Katko, T. S. 2013. Hanaa! Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys. Vesilaitosyhdistys ry. Luvut 2-6 ja 8.
Laukkanen, T., Hartikainen, T., Kostia, S. & Rautio, M. 2003. Ympäristönsuojelun biotekniikka. Mikkelin ammattikorkeakoulu

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppitunnit sekä ekskursiot vesilaitokselle ja jätevedenpuhdistamolle raportteineen. Kotitehtävien itsenäinen pohdiskelu ja ratkaiseminen oppitunneilla esitettyjen esimerkkian ja muun oppimateriaalin avulla.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, tentti 80 %, ekskursioraportit 20 %. Kotitehtävien aktiivisella suorittamisella voi korottaa tenttiarvosanaa.


Takaisin