VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 3 > Energiatekniikan fysikaaliset perusteet (IKTP0503)

Energiatekniikan fysikaaliset perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0503
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Toimela, Tuomo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004KT2019-3A, KT2019-3C1.8.2021 – 31.12.2021Tuomo ToimelaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3005ET2019-3A, ET2019-3B, YT2019-3A1.8.2021 – 31.12.2021Tuomo ToimelaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3006TT2020V-2A25.10.2021 – 18.12.2021Lassi LillebergSuomi6.10.2021 – 20.10.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opintojakso tähtää erilaisten energiantuotantotekniikoiden fysikaalisten perusteiden ymmärätämiseen, mukaan lukien tulevaisuuden teknologiat. Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi ymmärtää nesteiden ja kaasujen virtausdynamiikkaan sekä lämpötilaan ja -energiaan liittyvät luonnonlait niin hyvin, että hän kykenee ratkaisemaan tavallisimpia näihin aihealueisiin liittyviä tehtäviä. Opiskelija tuntee termodynamiikan peruslait ja kiertoprosessit niin, että hän ymmärtää tavallisimpien polttomoottoreiden ja kylmälaitteiden toimintaperiaatteen. Opintojaksolla paneudutaan erityisesti energiantuotantotekniikoihin liittyviin termodynaamisiin periaatteisiin ja luonnonlakeihin. Opintojaksolla opitaan ydinenergian tuotantoon liittyvät fysikaaliset mekanismit ja tutustutaan yleisimpien ydinreaktorityyppien rakenteeseen. Teoreettisten opintojen lisäksi opiskelija oppii tekemään laboratoriomittauksia, jotka liittyvät opintojakson teemaan. Nämä sisältävät mittaustulosten perusteellisen analyysin ja osassa mittauksia myös täydellisen virhelaskennan.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 80 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lämpö- ja aaltofysiikka.

Sisältö

Paine, virtausdynamiikka, tuuli- ja aurinkoenergia, termodynamiikan pääsäännöt, termodynaamisen kiertoprosessit, atomifysiikka, ydinenergia, ydinvoimalat.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Jukka Tuohi: "Momentti 1, Insinöörifysiikka", Otava. Pentti Inkinen, Reijo Manninen, Jukka Tuohi: "Momentti 2, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin, laskuharjoitusaktiivisuuden ja laboratoriotyöskentelyn perusteella. Opiskelijan tulee ratkaista vähintään 25 % annetuista kotitehtävistä, ja hänen tulee tehdä hyväksytysti kaikki opintojaksoon kuuluvat laboratoriomittaukset sekä kirjoittaa vaaditut raportit.


Takaisin