VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 1 > Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra (IKTP0110)

Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0110
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Rintala, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6I-ET-1N, I-KT-1N, I-YT-1N7.1.2020 – 21.2.2020Jussi OjanenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy etenkin matriisilaskentaan sekä trigonometriaan ja kompleksilukuihin. Tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan ratkaista yhtälöryhmiä, joissa kertoimet ovat kompleksilukuja. Lisäksi opiskelija tuntee kompleksilukujen eri esitysmuodot.
Opiskelija osaa ratkaista myös epäyhtälöitä ja tuntee toisen asteen tasokäyrien ominaisuuksia

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 24 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus tekniikan matematiikkaan.

Sisältö

Trigonometriset kaavat ja yhtälöt, kompleksiluvut, toisen asteen tasokäyrät, determinantit ja matriisilaskennan alkeet sekä epäyhtälöt.

Opiskelumateriaali

S. Alestalo, P. Lehtola, T. Nieminen, A. Rantakaulio: Tekninen matematiikka 1, Tammertekniikka

Opettajan laatima materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat oppitunnit, joilla käsitellään teoriaosa ja esimerkkejä. Oleellisena osana oppimista ovat kuitenkin oppitunneilla käsiteltävät harjoitustehtävät sekä itsenäisesti suoritettavat kotitehtävät. Pelkkä oppituntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen ei riitä. Käytännössä omakohtainen pohdiskelu toteutuu parhaiten suorittamalla itsenäisesti kotitehtäviä, jotka ratkaistaan ja selitetään oppitunneilla.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, kotitehtävät ja ohjatut laskuharjoitukset. Laskuharjoitustilaisuuksissa edellytetään aktiivista läsnäoloa fysiikan laboraatioiden tapaan. Tehtävistä pitää olla vähintään 25% suoritettuna.


Takaisin