VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 1 > Laboratoriotyöturvallisuus (IEYX0102)

Laboratoriotyöturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0102
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Uimonen, Minna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
10I-ET-1N, I-YT-1N2.9.2019 – 20.12.2019Jukka Hautala, Minna Uimonen, Taina HuuskoSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden olennaiseksi osaksi ammattietiikkaa. Opiskelija tiedostaa työturvallisuuden ja -suojelun merkityksen ja tuntee toimintatavat, joilla työpaikan turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään. Suomessa yleisesti käytettyjen työturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuuskorttien suoritus.

Opiskelija tuntee sähkötöihin liittyvät turvallisuussäännökset sekä oppii huolehtimaan työturvallisuudesta sähkölaboratoriossa, sähkötöissä ja sähkötöiden suunnittelussa sekä toimimaan oikein sähkötapaturman sattuessa.

Opiskelija tunnistaa tavallisimmat kemian laboratorioissa vaanivat vaarat ja oppii turvalliset työtavat niiden välttämiseksi.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 81 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h.
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Sisältö

Opintojakso koostuu neljästä osasta: yleinen työturvallisuus (14 h), sähkötyöturvallisuus (12 h), turvallisuus kemian laboratoriossa (12 h) ja ensiapu (4 h). Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osien hyväksyttyä suorittamista.

Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla. Työstä aiheutuvien sairauksien ja vaarojen selvittäminen, arviointi ja vähentäminen. Työpaikan työnteon yleisohjeet sekä keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta sekä varautuminen onnettomuustilanteisiin sekä hätäensiaputoimenpiteet.

Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. Sähköverkon rakenne ja maadoitukset. Vikavirtasuojakytkimet. Sähkön vaikutus ihmiseen. Sähkön vaarallisuus, sähkötapaturmien syyt ja toiminta tapaturman sattuessa. Technobothnian sähkötekniikan laboratorioiden yleiset työskentely- ja turvallisuusohjeet.

Kemian laboratorion turvalliset työtavat, suojavälineet ja kemikaalisäädösten perusteet. Technobothnian ympäristölaboratorion tilat, välineet ja kemikaalit.

Opiskelumateriaali

SFS standardi 6002. Työturvallisuuskeskuksen toimittama PowerPoint-esitys (kalvosarja). Technobothnia laboratorion sähkötekniikan laboratorioiden yleiset työskentely- ja turvallisuusohjeet.
Hänninen, Hanna, Mia Ruismäki, Aila Seikola ja Sari Slöör 2012. Laboratoriotyön perusteet 1.-3. painos. Helsinki. Edita Publishing Oy. (soveltuvin osin)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorioharjoitukset

Arviointikriteerit

Suoritettu / hylätty

Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien neljän osan hyväksyttyä suorittamista.

Arviointimenetelmät

Opiskelijan on osallistuttava oppitunneille sekä vastattava oikein vähintään 75 %:iin kysymyksistä kussakin kolmesta osatentistä: yleinen työturvallisuus, sähkötyöturvallisuus, turvallisuus kemian laboratoriossa. Ensiapukoulutuksesta ei järjestetä tenttiä.


Takaisin