VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 3 > Ympäristövaikutusten arviointi (IEYS1203)

Ympäristövaikutusten arviointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYS1203
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004YT2019-3A1.1.2022 – 1.5.2022Toni Lustila, Tiina Rinta-RahkoSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteet eri ympäristömenettelyissä (YVA, lupaprosessi, kaavoitus).

Opiskelija ymmärtää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA:n) periaatteet ja osapuolten roolit, tehtävät ja vastuut. Opiskelija hallitsee vaikutusarvioinnin lainsäädännön, sisältövaatimukset, arviointiprosessin eri vaiheet sekä on perehtynyt käytettäviin ympäristöselvitysmenetelmiin.

Opiskelija on perehtynyt vaikutusarviointien laadun arviointiin sekä ymmärtää ympäristömenettelyjen keskinäiset suhteet vaikutusten arvioinnissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä: 70 h
- itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IEYX0906 Ympäristöohjaus

Sisältö

Ympäristömenettelyt (lupaprosessi, kaavoitus, YVA) ja niihin liittyvä ympäristövaikutusten arviointi. Erityisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA:n) käytänteet; hankkeiden sekä suunnitelmien ja ohjelmien arviointimenettely, sisältö ja toteutus; ympäristövaikutusten arvioinnin sisällöt ja arvottaminen; menettelyn laadunarviointi, vaikutus lupamenettelyyn ja seuranta.

Opiskelumateriaali

Ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädäntö, Suomen ympäristökeskuksen aiheesta julkaisemat selvitykset, laaditut YVA- ja lupa-asiakirjat niistä annettuine viranomaislausuntoineen, opettajan kurssin alussa antama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ohjattu projektityöskentely, ryhmätehtävät.

Arviointikriteerit

Kiitettävä
Oppija osoittaa kehityskykyisyyttä, hallitsee oppijakson vaatimukset ja sisällön sekä osaa kiitettävästi soveltaa jakson aikana hankkimaansa osaamista itsenäisessä työskentelyssä. Oppija on suorittanut annetussa aikataulussa kaikki vaadittavat osasuoritukset.
Hyvä
Oppija osoittaa pääosin hallitsevansa opintojakson vaatimukset ja sisällön sekä kykenee hyvin soveltamaan jakson aikana oppimaansa ohjatussa työskentelyssä. Oppija on suorittanut tavoitteellisesti kaikki vaadittavat osasuoritukset.
Tyydyttävä
Oppija osoittaa perehtyneensä oppijakson vaatimuksiin ja sisältöön sekä kykenee avustettuna soveltamaan tyydyttävästi jakson aikana oppimaansa. Oppija on suorittanut hyväksyttävästi kaikki vaadittavat kurssisuoritukset.
Hylätty
Oppija ei kykene osoittamaan riittävää perehtyneisyyttä oppijakson vaatimuksiin eikä sisältöön eikä kykene soveltamaan jakson aikana oppimaansa eikä arviointia annettaessa omaa riittäviä valmiuksia edetä aihealueen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Oppimispäiväkirja, johon on koostettu osatehtävät opiskelijan kurssilla valitsemaan YVA-prosessiin liittyen.


Takaisin