VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > V2024 > Vuosi 3 > Digitaalilaitteiden suunnittelu (TT00BI81)

Digitaalilaitteiden suunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI81
OPS: TT V2024
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ahvonen, Jani
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää elektroniikan komponenttien toiminnan ja hän tietää miten niitä voidaan liittää mikroprosessorilaitteisiin. Opiskelija tuntee digitaalilaitteiden suunnit¬teluvaiheet. Hän kykenee suunnittelemaan ja rakentamaan pienen mikroprosessoripohjaisen laitteen.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu, Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit.

Sisältö

Elektroniikan suunnittelun ja komponenttien toiminnan syventämistä. Digi¬taalielektroniikan simulointia, mikroprosessoreihin liitettävien piirien toimintoja, piirilevyn suunnittelu. EMC-häiriöt ja testaaminen, robustinen suunnittelu. Kurssin harjoituksena suunnitellaan pieni mikroprosessoripohjainen laite.

Opiskelumateriaali

Williams: EMC for Product Designers. Ball: Analog interfacing to embedded Microcontrollers. Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 30 % ja harjoitukset 70 %.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää EMC-häiriöiden merkityksen piirilevyn suunnittelussa.
Arvosana 3: Opiskelija osaa piirilevyn valmistukseen liittyvien ohjelmien käytön. Hän osaa valmistaa piirilevyn ja osaa valita siihen sopivat komponentit.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää piirilevyn suunnitteluun vaikuttavat tekijät.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset 50 % ja tentti 50%.


Takaisin