VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > V2024 > Vuosi 3 > Tekniikan ruotsi (TT00BI58)

Tekniikan ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI58
OPS: TT V2024
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Savolainen, Katariina
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Taitotaso B1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen 6.62003/424 mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelijalla on valmiudet perehtyä alansa ruotsinkielisiin ammattiteksteihin, ja hän pystyy viestimään ruotsiksi ottaen huomioon Pohjoismaiden kulttuurilliset erityispiirteet. Opiskelijalla on myönteinen asenne kielten oppimiseen.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen ruotsin oppimäärä.

Sisältö

Työelämässä tarvittava suullinen ja kirjallinen viestintä ruotsiksi esim. opinnoista ja koulutuksesta kertominen, yrityksen esittely, työpaikkahaastattelut, työharjoittelusta ja työtehtävistä kertominen. Oman ammattialan tekstejä ja keskeistä sanastoa.

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

VAMKin yleiset arviointikriteerit.

Arviointimenetelmät

Kurssikoe.


Takaisin