VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 3 > TCP / IP-verkot (TT00BI86)

TCP / IP-verkot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI86
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Virtanen, Antti
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää reitittimien ja kytkinten arkkitehtuurin ja toiminnot pienissä verkoissa. Opiskelija osaa Internet-protokollan periaatteet ja reitityksen perusteet. Opiskelija tietää tärkeitä kuljetus- ja sovelluskerroksen protokollia. Opiskelijat oppivat konfiguroimaan ja suorittamaan reitittimien ja kytkimien vianmäärityksen lisätoimintoja varten.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lähiverkot, Käyttöjärjestelmät ja toimialueen palvelut, Tietoliikenteen perusteet.

Sisältö

Edistyneemät kytkentätekniikat, kuten virtuaaliset lähiverkot ja VLAN-reititys. Internet-protokollan versiot 4 ja 6. Osoitteiden selvittäminen ja Internetin ohjaus- ja hallintaprotokollat. Staattinen ja dynaaminen reititys. TCP- ja UDP-protokollat ​​sekä niitä käyttävät sovelluskerroksen protokollat.

Opiskelumateriaali

Forouzan, B. A., Datacommunications and networking, New York, McGraw-Hill, 2013, 5th ed. ISBN 007-337622-1. Hakala M., Vainio M., Tietoverkon rakentaminen, Docendo, 2005. Opettajan tuottama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät ja laboraatioharjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan käsitellyistä käsitteistä, osaa suunnitella ja rakentaa kytkentäisiä lähiverkkoja ja pieniä reititinverkkoja.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan määrän käsitellyistä käsitteistä, osaa konfiguroida kytkentäisiä lähiverkkoja ja pieniä reititinverkkoja.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää käsitellyn aiheen peruskäsitteet, ymmärtää kuinka konfiguroidaan kytkentäisiä lähiverkkoja ja pieniä reititinverkkoja.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, simulaatiot, laboratorioharjoitukset, koe.


Takaisin