VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 1 > Ketterät projektimenetelmät (TT00BI68)

Ketterät projektimenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI68
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Kankaanpää, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D27.11.2023 – 23.2.2024Harri LehtinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee ohjelmistoprojektin keskeisimmät vaiheet ja vaihejakomallit. Opintojaksolla keskitytään ketteriin (agile) projektointimenetelmiin erityisesti Scrum-menetelmään. Opiskelija oppii jakamaan projektin työvaiheittain, rakenteellisesti tai käyttäjätarinoittain vaiheisiin. Hän tuntee eteen- ja taaksepäin ajoituksen sekä vaiheiden linkityksen ja limityksen merkityksen projektin läpimenoaikaan. Opiskelija ymmärtää ketterän ohjelmistoprojektin iteratiivisen ja ingrementaalisen luonteen.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta 30 lähiopetustunteja.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sovelluskehitys

Sisältö

Projektin osittaminen ja vaiheistaminen esim. MS Project ohjelmistolla. Eri agile menetelmät (Scrum, Agile, Kanban, Lean. Vaatimusten määrittely ja hallinta ja käyttäjätarinoiden ja tehtävien luominen niiden perusteella. Scrum-projektissa eri rooleissa toimiminen (product owner, scrum master development tiimin jäsen). Projektin kokousten käytännöt (sprint plannin, review ja retrospective, daily scrum). Projektin perustaminen devops -järjestelmään, esim. Azure DevOps:iin. Scrum projektin käsitteiden ymmärtäminen sekä arvojen, tiimin, tapahtumien ja tuotoksien suunnittelu ja raportointi.

Opiskelumateriaali

Fred Heath: The Professional Scrum Master (PSM I) Guide
queue(https://learning.oreilly.com/library/view/the-professional-scrum/9781800205567/B16232_Section1_Final_PD_ePub.xhtml). Ken Schwaber & Jeff Sutherland: Scrum-opas (https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Finnish.pdf).

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö.

Arviointikriteerit

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota projektin suunniteluun, dokumentointiin ja esittämiseen.
Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan opintojaksolla käsitellyistä aiheista ja hän kykenee soveltamaan oppimaansa itsenäisesti.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää opintojakson keskeiset sisällöt ja hän kykenee soveltamaan oppimaansa.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää opintojakson perustason sisällöt ja hän kykenee soveltamaan oppimaansa.

Arviointimenetelmät

Jatkuva arvionti. Harjoitukset 30%, tentti 30% sekä harjoitustyö 40%.


Takaisin