VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 1 > Sulautettujen järjestelmien perusteet (ITTP1002)

Sulautettujen järjestelmien perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP1002
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ahvonen, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3008TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D, VY-18.1.2024 – 30.4.2024Jani AhvonenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa sulautettujen järjestelmien ja mikro-ohjainten pääosista ja rakenteesta, hän osaa eritellä sulautettujen järjestelmien keskeisiä ohjelmarakenteita ja hän kykenee suunnittelemaan, rakentamaan, ohjelmoimaan ja testaamaan pieniä sulautettuja järjestelmiä. Kurssi antaa valmiuden ymmärtää sulautettujen järjestelmien suunnittelua niin laitteiston kuin ohjelmistonkin kannalta. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää sulautettujen järjestelmien suunnittelun ja ohjelmoinnin perusteet sekä oheislatteiden liittämisen osaksi sulautettua järjestelmää.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus, Johdatus ohjelmointiin, Elektroniikka, Digitaalitekniikka, tasa- ja vaihtovirtapiirien perusteiden osaaminen.

Sisältö

Tutustutaan sulautettujen järjestelmien käsitteeseen, mietitään mitä sillä voi tehdä ja rakennetaan yksinkertainen järjestelmä pienellä mikrokontrollerilla. Mikroprosessoritekniikan perusteet. Perusteet sulautettujen järjestelmien määrittelystä, suunnittelu-, prototyyppi- ja ohjelmointiprosessista, oheislaitteiden elektroniikkaa, väylien perusteet ja väylien liittäminen mikrokontrolleriin, ohjelmointia ja sulautettujen järjestelmien ohjelmarakenteita (kiertokysely, ajastin ja keskeytykset). Laitteiden liittäminen internetiin. Sulautettujen järjestelmien merkitys energia-alan liiketoiminnassa.

Opiskelumateriaali

Brian W. Evans: Arduino Programmin Notebook: 2007 ja opettajan ilmoittama lisämateriaali tai S. Monk: Raspberry Pi Cookbook. O’Reilly Media, 2013. Opettajan ilmoittama oppimateriaali, perustuen kirjaan: J. Edward Carryer, R. Matthew Ohline & Thomas W. Kenny: Introduction to Mechatronic Design, Pearson, New Jersey, 2011.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja laboraatiot.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
Arvosana 3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
Arvosana 1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Kotitehtävät, harjoitustyöt, laboraatiot ja tentti.


Takaisin