VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 1 > Digitaalitekniikka (ITTP1001)

Digitaalitekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP1001
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ahvonen, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
3008TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D, VY-128.8.2023 – 16.12.2023Suomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä logiikan lausekkeita systemaattisesti ja pystyy tekemään loogista päättelyä, opiskelija osaa suunnitella ja analysoida kombinatorisia ja sekvenssipiirejä paperilla ja tietokoneavusteisesti, ja hän osaa tehdä muunnoksia eri lukujärjestelmien välillä. Lisäksi hän osaa kertoa digitaalipiirien toteutuksesta ja kykenee käyttämään komponenttien datalehtiä. Opintojaksolla opiskelija oppii ymmärtämään ja suunnittelemaan yksinkertaisia logiikkakytkentöjä erillispiireillä. Hän oppii tuntemaan erityyppisten tietokonejärjestelmien keskeiset rakenteet, ominaisuudet ja toiminnot. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää digitaalitekniikassa käytettyjen lukujärjestelmien ja loogisten kytkentöjen toiminnan sekä kykenee omaksumaan digitaalisten piirien datalehdistä tietoa komponenttien toiminnasta.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Sisältö

Looginen päättely modus ponens - ja modus tollendo ponens -päättelysäännöillä. Lukujärjestelmät, binääriaritmetiikka, koodit ja pariteetti. Boolen algebra, Karnaugh-kartta. Porttipiirit, kombinaatio- ja sekvenssilogiikan toiminnot. Sekvenssilogiikan rakenteet. Digitaaliset komponentit ja niiden sähköiset ominaisuudet. Peruskytkentöjen suunnittelu ja simulointi. Digitaalitekniikka ja energiankulutus. Laboraatoissa käytetään FPGA-kehitysalustoja ja simulaattoria. Boolen algebran opiskelu toteutetaan graafisella ohjelmointikielellä (esim. logiikkaportit, laskurit) ja lisäksi tutustutaan VHDL-kielen alkeisiin. Laboraatioista tehdään raportti.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali; Digital Systems, Principal and Applications, Ronald J.T & Neal S.W.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja laboratorioharjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
Arvosana 3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
Arvosana 1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Kotitehtävät, harjoitustyöt, laboratorioharjoitukset ja tentti.


Takaisin