VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 1 > Johdatus ohjelmointiin (ITTP0309)

Johdatus ohjelmointiin

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP0309
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saari, Anna-Kaisa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3021VY-18.1.2024 – 30.4.2024Anna-Kaisa Saari, Mikael JakasSuomi1.12.2023 – 10.1.2024
3022TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D28.8.2023 – 17.12.2023Anna-Kaisa SaariSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3023 8.1.2024 – 30.4.2024Mikael JakasSuomi1.12.2023 – 10.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää opetettavalla ohjelmointikielellä primitiivisiä tietotyyppejä, muuttujia, ehto- ja toistolausekkeita, funktioita ja muita ohjelmoinnin perusrakenteita. Opiskelija ymmärtää ohjelmoinnin suunnittelun, toteutuksen ja testauksen vaiheet ja osaa tehdä selainpohjaisia yksinkertaisia ohjelmia käyttäen moderneja kieliä, kirjastoja ja menetelmiä.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopiskelua 50 h.

Sisältö

Perusosaaminen: HTML5 ja CSS perusteet, mukautuva verkkosuunnittelu. JavaScript-kielen perusosaaminen: muuttujat, ehto- ja toistorakenteet, ohjelman jakaminen funktioihin ja parametrin välittäminen funktiokutsussa sekä funktion paluuarvo. Yksiulotteisen taulukon käyttäminen, objektit, JSON.

Opiskelumateriaali

Verkkokurssipohjainen opetusmateriaali: Opettajan jakama materiaali sekä muuta verkkomateriaalia, esimerkiksi www.w3schools.com.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja harjoitukset tunneilla, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat harjoitukset. Ongelmalähtöinen oppiminen. Ratkaistaan työelämässä vastaan tulevia käyttötapauksia.

Arviointikriteerit

Opintojakson arvosana muodostuu hyväksytysti palautettujen kotitehtävien, projektitöiden sekä tentin perusteella.

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan käsitellyistä käsitteistä, pystyy soveltamaan niitä ja kehittämään hyvin toimivan sovelluksen, jossa on monipuolisia ominaisuuksia.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan määrän käsitellyistä käsitteistä, pystyy soveltamaan niitä ja kehittämään sovelluksen, jossa on kohtuullinen määrä ominaisuuksia.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää käsitellyn aiheen peruskäsitteet, pystyy soveltamaan niitä ja kehittämään yksinkertaisen sovelluksen.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, projektityö sekä tentti.


Takaisin