VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 3 > 3D + AR (TK00BG77)

3D + AR

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG77
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää 3D-grafiikan periaatteet, työtavat ja osaa mallintaa 3D-grafiikkaa ja toteuttaa 3D-animaatioita sekä ymmärtää lisätyn todellisuuden ominaisuuksia ja tekniikoita. Opiskelija osaa käyttää 3D-mallinnusmenetelmiä, teksturointia, valaistusta, renderöintiä ja kameratoimintoja. Opiskelija osaa käyttää 3D-mallinnusohjelmaa projekteissa ja suunnitella ja toteuttaa lisätyn todellisuuden projektin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 45 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 90 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Graafinen web-tuotanto

Sisältö

Opintojakso sisältää kolmiulotteisen mallintamisen periaatteita, mallinnuksen tekniikoita, työskentelymenetelmiä ja lisättyä todellisuutta (AR). Opintojaksolla mallinnetaan perusprimitiivejä, 2D- ja 3D-malleja ja koostetaan 3D-animaatioita sekä toteutetaan lisätyn todellisuuden projekti.

Aluevaikuttavuus

3D-mallinnusten tuotannossa huomioidaan alueen yritysten 3D-mallinnuksen tarpeita

Kansainvälisyys

Käytetään osittain englanninkielistä opiskelumateriaalia

Opiskelumateriaali

Murdock, K. L. 2020. Autodesk 3ds Max 2020 Complete Reference Guide
verkkomateriaalit ja manuaalit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkkotuetut luennot, oppimistehtävät ja itsenäinen harjoitustyö

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa käyttää 3D-animointiin ja -3D-grafiikkaan tarkoitettuja työkaluja erinomaisesti, ja hallitsee 3D-tuotannon periaatteet, menetelmät ja tekniikat erinomaisesti sekä osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan projekteissa.
3 = Opiskelija osaa käyttää 3D-animointiin ja -3D-grafiikkaan tarkoitettuja työkaluja hyvin, ja hallitsee 3D-tuotannon periaatteet, menetelmät ja tekniikat hyvin sekä osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan projekteissa.
1 = Opiskelija osaa käyttää 3D-animaatioon ja 3D-grafiikkaan tarkoitettuja työkaluja, ja tuntee 3D-tuotannon periaatteet, menetelmät ja tekniikat.

Arviointimenetelmät

tehtävät ja projektityö


Takaisin