VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 3 > Kotihoidon ja terveyden edistämisen harjoittelu (TH00BE67)

Kotihoidon ja terveyden edistämisen harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TH00BE67
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Puska, Anne
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
- tuntee ikääntyneiden hoito- ja palvelujärjestelmän moninaisuuden sekä niihin sijoittumisen ja maksumahdollisuuksien keinot
- osaa laatia ja päivittää ikääntyneen hoito- ja palvelusuunnitelman.
- tuntee palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan tehtävät, Opiskelija ymmärtää johtamisen, moniammatillisuuden, yhteistyön ja jatkuvuuden merkityksen.
- ymmärtää sairaanhoitajan vastuun itsenäisessä työssä, esim. kotihoidossa ja potilaan hoitopolun seurannassa.
- osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoitomenetelmiä kuten näytteiden ottamisen ja haavanhoidon sekä kuntouttavaa työotetta potilas-/asiakaskohtaisesti.
- osaa suunnitella ja kehittää ikääntyneiden hoitotyötä myös tulevaisuuden haasteet huomioiden.
- toteuttaa ohjatusti ja turvallisesti lääkehoitoa (Anja, verenohennuslääkkeet, päivystyslääkkeet) ja seuraa lääkehoidon vaikutuksia.
-Opiskelija toimii eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä. Opiskelija ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin merkityksen omalle ammatilliselle kehittymiselleen ja on motivoitunut hoitotyöhön.

Opiskelijan työmäärä

7 op, josta harjoittelua asiakastyössä on viisi (5) viikkoa, yhteensä 189 tuntia sisältäen harjoittelun infon ja palautteen yhteensä 4 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan harjoittelut, hoitotyön kliininen perusosaaminen, lääkehoidon perusosaaminen, lääkehoito-osaamisen syventäminen, ikääntyneen terveyden edistäminen ja hoitotyö.

Sisältö

Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa toimintaympäristöissä.

Aluevaikuttavuus

Harjoittelu tehdään pääsääntöisesti oman alueen työyhteisöissä. Tämä työelämäyhteistyö mahdollistaa sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien työllistymisen ko. alueille.

Kansainvälisyys

Tämä harjoittelu on mahdollista toteuttaa kansainvälisessä vaihdossa ja harjoittelussa. Opiskelijan kielitaito kehittyy kuin ja opiskelija tutustuu kansainväliseen ympäristöön ja hoitotyöhön. Tämä vahvistaa kansainvälistä kumppanuutta ja yhteistyötä.
VAMKin opiskelijoiden TOP4 -vaihtokohteet ovat Saksa, Hollanti, Thaimaa ja Ranska.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu kotihoidon ja terveyden edistämisen harjoittelussa 7 op. (5 viikkoa=

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus:
Opiskelija
- tuntee ikääntyneiden hoito- ja palvelujärjestelmän, osaa laatia ja päivittää ikääntyneen hoito- ja palvelusuunnitelman
- tuntee palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan tehtävät, ymmärtää johtamisen sekä moniammatillisuuden merkityksen sekä sairaanhoitajan vastuun itsenäisessä työssä
- osaa suunnitella ja kehittää ikääntyneiden hoitotyötä myös tulevaisuuden haasteet huomioiden
- osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoitomenetelmiä, kuntouttavaa työotetta potilaskohtaisesti sekä toteuttaa turvallisesti lääkehoitoa
- toimii eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä.
- ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin merkityksen omalle ammatilliselle kehittymiselleen ja on motivoitunut hoitotyöhön.

Hylätty suoritus:
Opiskelija
- ei tunne ikääntyneiden hoito- ja palvelujärjestelmää eikä osaa laatia ja päivittää ikääntyneen hoito- ja palvelusuunnitelmaa
- ei ymmärrä sairaanhoitajan tehtäviä tai vastuuta eikä johtamisen tai moniammatillisuuden merkitystä
- ei osaa suunnitella ja kehittää ikääntyneiden hoitotyötä tulevaisuuden haasteet huomioiden
- ei osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoitomenetelmiä, kuntouttavaa työotetta potilaskohtaisesti tai toteuttaa turvallisesti lääkehoitoa
- ei toimi eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä.
- ei ymmärrä ohjauksen ja arvioinnin merkitystä omalle ammatilliselle kehittymiselleen tai ei ole motivoitunut hoitotyöhön.

Arviointimenetelmät

Käytännön harjoittelun ja oppimistehtävien hyväksytty suoritus

Harjoittelu

Harjoittelupaikkoja ovat kotihoito, palvelukodit, kotisairaanhoito ja kotisairaala.


Takaisin