VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Seksuaalikasvatus (TH00BE39)

Seksuaalikasvatus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TH00BE39
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Alaniemi, Ritva
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tulevassa työssään edistää kaiken ikäisten asiakkaiden seksuaaliterveyttä ja seksuaalista hyvinvointia. Seksuaalikasvatuksen avulla hän tukee asiakkaiden seksuaalista itsemääräämisoikeutta, asiakkaiden kokemusta hyväksytyksi tulemisesta ja arvostuksesta omana itsenään.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetusta on 22 tuntia ja itseopiskelua 32 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus
Seurustelun kehitysvaiheet ja tunteiden kokeminen
Nuorten seksuaalioikeudet
Media vaikuttajana
Seksuaalinen väkivalta
Lasten ja nuorten turvataidot

Opiskelumateriaali

Opettaja ilmoittaa opintojakson alkaessa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ryhmätyöt, harjoitukset, keskustelut, luennot

Arviointikriteerit

Taso 5
opiskelija osaa
-itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti tunnistaa keskeisimmät seksuaalikasvatukseen vaikuttavat tekijät
-etsiä, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä seksuaalikasvatuksen kehittämisessä
-toimia eettisten periaatteet huomioiden, kehittäen omaa ja muiden seksuaalikasvatukseen osallistuvien eettistä toimintaa

Taso 3
opiskelija osaa
-itsenäisesti tunnistaa keskeisimmät seksuaalikasvatukseen vaikuttavat tekijät
-perustellusti etsiä, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa seksuaalikasvatuksesta
-toimia itsenäisesti yhteistyössä asiakkaan ja muiden palveluun osallistuvien tahojen kanssa
-toimia eettiset periaatteet huomioiden, arvioiden omaa ja muiden seksuaalikasvatukseen osallistuvien eettistä toimintaa

Taso 1
Opiskelija osaa
-ohjatusti tunnistaa keskeisimmät seksuaalikasvatukseen vaikuttavat tekijät
-etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa seksuaalikasvatuksessa
-toimia ohjatusti yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimintaan osallistuvien tahojen kanssa
-toimia eettiset periaatteet huomioiden

Arviointimenetelmät

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen lähiopetukseen vähintään 80% ja harjoituksiin 100%

Lisätietoja

Palaute opintojaksosta annetaan Spark-ohjelman kautta


Takaisin