VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Mielenterveyden tukeminen terveydenhoitajan työssä (TH00BE38)

Mielenterveyden tukeminen terveydenhoitajan työssä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TH00BE38
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Puska, Anne
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

- ymmärtää eri ikäisten mielenterveyden vahvistamisen merkityksen
- ymmärtää eri ikäisten ajankäytön, elintapojen ja tottumusten vaikutuksen mielenterveyteen
- osaa lisääntyvän stressin, depression ja ahdistuksen varhaisen tunnistamisen
- osaa Itsetuhoisten ajatuksien varhaisen tunnistaminen
- osaa ehkäistä huumeiden käyttöä
- osaa ihmisen elämänkaariteoriat
- osaa perherakenteen vahvistamisen
- hallitsee kiintymyssuhdeteoriat
- osaa hoitoonohjauksen eri vaihtoehdot
- osaa antaa tietoa, neuvoa ja ohjausta elämäntapoihin kuten terveelliseen ravintoon, seksuaalisuuteen, turvallisuuteen, hygienian hoitamiseen, unen ja levon turvaamiseen
- eri ikäisten haastavat elämäntilanteet
- eri ikäisten erilaisissa haastavissa tilanteissa olevien kohtaaminen ja puheeksiotto
- käytettävissä olevien työkalujen ja suositusten hyödyntäminen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelija työmäärä on yhteensä 3 op eli 80 tuntia, mistä lähiopetusta on 30 tuntia ja itsenäistä opiskelua on 50 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Muut kuin syventävät opinnot tulee olla tehtynä.

Sisältö

Sisältö:
- eri ikäisten mielenterveyttä edistävien tekijöiden vahvistaminen
- eri ikäisten ajankäyttö, elintavat ja tottumukset suhteessa mielenterveyteen
- stressi, depressio ja ahdistus sekä niiden varhainen tunnistaminen
- itsetuhoisten ajatuksien varhainen tunnistaminen
- huumeiden käytön ehkäisy
- ihmisen elämänkaariteoriat
- perherakenteen vahvistamisen
- kiintymyssuhdeteoriat
- hoitoonohjaus
- tiedon, neuvonnan ja ohjauksen antaminen elämäntapoihin kuten terveelliseen ravintoon, seksuaalisuuteen, turvallisuuteen, hygienian hoitamiseen, unen ja levon turvaamiseen
- eri ikäisten haastavat elämäntilanteet kuten lapsivuodepsykoosi, perhesuhdeväkivalta jne.
- eri ikäisten erilaisissa haastavissa tilanteissa olevien kohtaaminen ja puheeksiotto
- käytettävissä olevien työkalujen ja suositusten hyödyntäminen.

Aluevaikuttavuus

Mielenterveyden edistäminen on aluella toimintaa, jolla voidaan tukea hyvän mielenterveyden toteutumista. Tämä edistää Mielenterveyden edistää alueen yhteisön positiivisen mielenterveyttä ja siten ehkäisee mieleterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia.

Opiskelumateriaali

Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M., & Virta, M. 2019. Mieli ja terveys.
Muu opettajan ilmoittama kirjallisuus ja tieteelliset julkaisut.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmäkeskustelut, simulaatiot.

Arviointimenetelmät

Tentti, joka arvioidaan 0-5.


Takaisin