VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2023 > Vuosi 4 > Monialainen perhekeskeinen työ sosiaali- ja terveysalalla (TH00BE37)

Monialainen perhekeskeinen työ sosiaali- ja terveysalalla

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TH00BE37
OPS: TH 2023
Taso: Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Alaniemi, Ritva
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida tarvittaessa moniammatillisesti odottavan perheen tarpeita ja osallistuu ohjauksen ja tuen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen sekä menetelmin valintaan ongelmatilanteissa.
Opiskelija osaa arvioida tarvittaessa moniammatillisesti lasten, nuorten ja heidän perheidensä erityisen tuen tarpeita sekä suunnittelee jatkoseurantaa ja hoitoonohjausta.
− Opiskelija sisäistää perhetyön prosessin vaiheet ja saa valmiuksia työskennellä erilaisten perheiden kanssa huomioiden toiminnassaan perheiden erityistarpeet.
− Opiskelija tuntee lapsiperhetyön menetelmiä ja osaa tarkastella perheiden tilanteita ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta.
- Opiskelija tuntee ennaltaehkäisevän lapsiperhetyön palvelurakenteita.
- Toiminnassaan opiskelija hyödyntää ajantasaista näyttöön perustuvaa tietoa.
-Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa ja yhteistyökumppaneiden toimintaa eettisestä näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson kokonaistyömäärä 81 tuntia, josta
Lähiopetusta 33 tuntia
Itsemäistä opiskelua 48 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Suositellaan, että perus- ja aineopinnot on tehty

Sisältö

Raskaana olevien ja lapsivuoteisten perheiden tukeminen ja ohjaus etenkin ongelmatilanteissa, kuten ennakollinen lastensuojeluilmoitus
- Vanhemmuuteen kasvun, varhaisen vuorovaikutuksen ja parisuhteen tukeminen sekä eroauttaminen
- Lasten ja nuorten varhainen vuorovaikutus ja erityinen tuki, moniammatillinen yhteistyö ja perhepalveluverkosto lapsistrategia huomioiden
- Perhekeskustoiminnan hahmottaminen ja rooli perheiden moniammatillisen hyvinvoinnin tukemisessa

Opiskelumateriaali

Opettaja ilmoittaa opintojakson alkaessa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, harjoitukset

Arviointikriteerit

Taso 5
opiskelija osaa
-itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti tunnistaa keskeisimmät monialaiseen perhekeskeiseen työhön vaikuttavat tekijät
-etsiä, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä monialaisen perhekeskeisen työn kehittämisessä
-toimia eettisten periaatteet huomioiden, kehittäen omaa ja muiden monialaiseen perhekeskeiseen työhön osallistuvien eettistä toimintaa

Taso 3
opiskelija osaa
-itsenäisesti tunnistaa keskeisimmät monialaiseen perhekeskeiseen työhön vaikuttavat tekijät
-perustellusti etsiä, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa monialaisesta perhekeskeisestä työstä
-toimia itsenäisesti yhteistyössä asiakkaan ja muiden palveluun osallistuvien tahojen kanssa
-toimia eettiset periaatteet huomioiden, arvioiden omaa ja muiden monialaiseen perhekeskeiseen työhön osallistuvien eettistä toimintaa

Taso 1
Opiskelija osaa
-ohjatusti tunnistaa keskeisimmät monialaiseen perhekeskeiseen työhön vaikuttavat tekijät
-etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa monialaisessa perhekeskeisessä työssä
-toimia ohjatusti yhteistyössä asiakkaan ja muiden palveluun osallistuvien tahojen kanssa
-toimia eettiset periaatteet huomioiden

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu annettuihin tehtäviin. Arviointiasteikko on 0-5


Takaisin